BioInvent International AB

Stärkt fokus på utveckling av egna läkemedel

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 09:32 CEST

BioInvent omorganiserar

Bioteknikföretaget BioInvent International AB (SAX:BINV) avser att genomföra en omorganisation för att ytterligare fokusera på utvecklingen av egna antikroppsbaserade läkemedel. Denna fokusering kräver en förändring av personalsammansättningen med minskat behov av personal inom enskilda kompetensområden. På något längre sikt kan det dock komma bli aktuellt att stärka bolagets kompetens inom bl a preklinisk och klinisk utveckling. Organisationsförändringen är även en följd av fusionen mellan de två rörelsedrivande dotterbolagen och moderbolaget. Fusionen som genomfördes i slutet av 2002 har möjliggjort effektiviseringar inom Bolaget.

Den nya organisationen kan förväntas få 105 anställda jämfört med dagens 130 vilket kan förväntas medföra kostnadsreduktioner med verkan från och med första kvartalet 2004 på cirka 20 MSEK på årsbasis.

- Genom organisationsförändringen förstärker vi BioInvents förutsättningar att utveckla egna läkemedelkandidater. Vi driver flera lovande läkemedelsprojekt och har genom vår teknikplattform goda förutsättningar att initiera nya projekt. Vi vill stärka vår projektportfölj genom att föra över mer resurser till utvalda projekt. Försäljningen av utvecklingstjänster kommer att fortsätta dock med något mindre resurser bundna i denna del av verksamheten, förklarar BioInvents VD Svein Mathisen.

- Vi beklagar att förändringarna drabbar flera av våra anställda, men är övertygade om att fokuseringen på egna läkemedel kommer att stärka företaget och vår långsiktiga utveckling, säger Svein Mathisen.

Bolaget har påkallat MBL förhandlingar med avseende på de aktuella förändringarna. Efter att förhandlingarna är avslutade kommer slutliga beslut att fattas angående aktuella organisations- och personalfrågor.

För mer information
BioInvent International AB
Svein Mathisen
President and CEO
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företaget driver ett antal egna läkemedelsprojekt inom bland annat områdena cancer, åderförkalkning och HIV samt har ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag.

En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeRtm. Det är en samling av mer än 20 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeRtm har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater.

Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988.
Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion.

Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 130 medarbetare.

Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com