Europaparlamentet

Stärkta konsumenträttigheter inom telekom

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 15:19 CEST

Europaparlamentet antog idag, i en första behandling, lagändringar som ska ge konsumenter bättre tillgång till telekomtjänster, information och integritetsskydd. De stora politiska grupperna enades om en kompromiss som tydliggör syftet med lagstiftningen och respekten för grundläggande rättigheter. När Malcolm HARBOURs (EPP-ED, GB betänkande idag gick till omröstning röstade 548 ledamöter för och 88 emot.

Enligt gällande EU-lagstiftning erbjuds samhällsomfattande tjänster i fast telefoni, som till exempel larmnummer och nummerupplysning. Europaparlamantet vill att kommissionen presenterar förslag för att ändra lagstiftningen så att dessa regler även ska gälla mobiltelefoner och bredband. Medlemsstaterna uppmanas dessutom reservera nummerserien som börjar med 116 för att kunna använda gemensamma nödnummer, till exempel 116000 för att rapportera försvunna barn.

Bättre information och integritetsskydd

Europaparlamentet vill gå längre än kommissionen när det gäller konsumenternas rätt till information från operatörer om priser och avtalsvillkor. Av abonnemangsavtal ska bland annat tidfrister och begränsningar i tjänsten tydligt framgå. Det ska vara möjligt för användaren att behålla samma nummer även om han eller hon byter leverantör. Tekniska lösningar för att möta funktionshindrade användares behov bör utvecklas.

Skydda grundläggande rättigheter

Nationella myndigheter ska kunna informera användarna om och uppmuntra till skydd av andra personers fri- och rättigheter inom ramen för elektronisk kommunikation. Eventuella åtgärder "får inte hindra utvecklingen av informationssamhället" och inte heller "gå på tvärs mot medborgarnas grundläggande rättigheter".

Konkurrens och flexibilitet ska öka trådlösa tjänster

Europaparlamentet röstade idag igenom flera ändringar i det föreslagna telekompaketet. Spektrumutdelningen i medlemsländerna måste tas tillvara gemensamt och leda till nya tjänster. Men det behövs ingen ny EU-myndighet. I stället vill Europaparlamentet att nationella tillsynsmyndigheter ska ha stort ansvar för uppföljningen av den gemensamma lagstiftningen.

Ledamöterna uttryckte stöd för Pilar DEL CASTILLO VERAs (EPP-ED, ES) alternativ att inrätta ett organ för europeiska tillsynsmyndigheter inom telekommunikation (BERT), i stället för en ny europeisk myndighet som kommissionen har föreslagit. BERT ska bestå av en ledamot per medlemsstat och bidra till att förbättra uppföljningen av hur reglerna för elektronisk kommunikation tillämpas. Ledamöterna vill att BERT ska samfinansieras, men lämnar det öppet för hur stor del som ska finansieras av EU och hur stor del de nationella tillsynsmyndigheterna ska stå för.

Reglerna ska följas på samma sätt

Genom att godkänna Catherine TRAUTMANNs (PSE, FR) betänkande tydliggör ledamöterna hur nationella myndigheter ska gå till väga innan de fattar beslut om en åtgärd "som inför, ändrar eller återkallar en operatörs skyldighet". En nationell tillsynsmyndighet får, till exempel, tvinga företag att dela upp verksamheter för att gynna konkurrensen inom olika affärsområden, men detta måste först godkännas av både BERT och kommissionen.

Fler frekvenser för nya tjänster

I samband med övergången från analoga till digitala sändningar kommer tillgången på spektrum öka. Europaparlamentet framhåller att radio- och TV-bolag som använder radiofrekvenser idag i första hand måste få sina behov tillgodosedda. De frekvenser som sedan blir över ska "bli föremål för ett nytt tilldelningsförfarande" och möjliggöra nya tjänster. Kommissionen uppmanas lägga fram ett lagstiftningsförslag för den strategiska planeringen och harmoniseringen av radiospektrum i Europeiska unionen.

Militära frekvenser

I enlighet med Patrizia TOIAs (ALDE, IT) förslag uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna "att analysera effekterna av övergången till digital teknik i det spektrum som används för militära ändamål, och vid behov omfördela just den digitala utdelningen till nya civila tillämpningar".

Föredragande: Catherine TRAUTMANN (PSE, FR), Patrizia TOIA (ALDE, IT) och Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES) Betänkanden: A6-0321/2008, A6-0305/2008 och A6-0316/2008 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I) Debatt: 2.9.2008 Omröstning: 24.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38