Star Vault

Star Vault: Beslut om företrädesemission

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:56 CET

Vid styrelsesammanträde igår den 16 februari 2011 tog styrelsen i Star Vault AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 9 946 000 B-aktier, motsvarande 3 580 560 SEK före emissionskostnader, för att stärka bolagets finansiella ställning. Star Vault har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 90 procent av emissionsvolymen samt avsiktsförklaring motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen. Beslutet är villkorat av godkännande vid kommande årsstämma den 21 mars 2011. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.

Erbjudandet i korthet
* Teckningstid: 29 mars till 13 april 2011.
* Teckningskurs: 0,36 SEK per B-aktie.
* Erbjudandet omfattar högst 9 946 000 B-aktier. Idag finns 19 892 000 aktier i bolaget, varav 1 250 000 är icke-listade A-aktier.
* Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 24 mars 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 mars 2011.
* De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Star Vault äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 mars till 8 april 2011.
* Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 mars 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2011.

Teckningsförbindelser, garantiteckning samt avsiktsförklaring
Star Vault har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1 170 000 SEK samt garantiteckning om cirka
2 000 000 SEK, vilket motsvarar totalt cirka 90 procent av emissionsvolymen. Härutöver har ett antal befintliga aktieägare uttryckt avsikt att teckna aktier motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om garantiteckning och teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Nyström, styrelseledamot och VD

Besöksadress:
Västergatan 18A
211 22 Malmö

Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).

www.starvault.se

www.mortalonline.com