Star Vault

Star Vault: Kommuniké från årsstämma i Star Vault AB (publ) den 20 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:40 CEST

 

(Aktietorget: STVA B)

Star Vault:

Nedan sammanfattas besluten från årsstämman den 20 april 2009:

" Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.

" Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 80 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 40 000 kronor till styrelseledamot och styrelsesuppleant som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

" Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Hökfelt, Henrik Nyström och Robert Uhlmann. Till styrelsesuppleant omvaldes Ulf Nyström.

" Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Den sammanlagda ersättningen till VD och ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig.

" Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om engångsersättning för nedlagd övertid.
Engångsersättningen baseras på antalet sålda spel de tre första månaderna från lansering. Programmet som liknar andra program i branschen har ett tak och faller endast ut om bolaget går med vinst under den aktuella tidsperioden efter erlagd ersättning.
Samtliga beslut röstades igenom enhälligt.

Malmö 2009-04-21
Henrik Nyström
VD

Per Hökfelt
Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
Besöksadress:
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
E-post: info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).

www.starvault.se
www.mortalonline.com