Starbreeze AB

Starbreeze: Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 08:48 CET

Starbreeze AB (publ)
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,4 MSEK (9,9 MSEK). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 MSEK (0 MSEK) .
- Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till 0,3 MSEK (0,5 MSEK).
- Resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,3 MSEK (0,2 MSEK).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK).
- Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 27,8 MSEK (28,7 MSEK).
- Antalet anställda har ökat från 50 personer per 30 juni till 54 personer per 1 november.
- Ytterligare ett produktionsavtal med Vivendi Games har undertecknats, och produktionen har påbörjats.

Delårsrapporten har avgivits den 23 november 2006 av bolagets Verkställande Direktör Johan Kristiansson efter bemyndigande från Styrelsen. I rapporten angivna uppgifter avser Koncernen, om ej annat framgår av sammanhanget. Uppgifterna inom parantes avser motsvarande period föregående år. Med "perioden" avses tremånadersperioden om inget annat anges. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932.

Kommentar till delårsrapporten VD Johan Kristiansson

Det första kvartalet i år är Starbreezes sjunde raka vinstkvartal. Vinsten blev dock på en något lägre nivå än vanligt. Det finns fyra huvudsakliga förklaringar till detta:

- Bedömningen av hur många man-månader som återstår för att färdigställa Darkness har justerats upp något, vilket gjorde att mindre intäkter per arbetad man-månad kunde tillgodoräknas under perioden.

- Bolaget har tagit in ny personal för framtida projekt, som fortfarande är under upplärning. Denna typ av kostnad kommer att bli allt större ju mer ambitiösa tillväxtplaner bolaget har. Här krävs en noggrant avvägd balansgång mellan att hålla vinsten uppe på kort sikt, och att växa bolaget långsiktigt.

- Första kvartalets resultat belastas som alltid av att juli är en semestermånad.

- Valutakursförluster på ca 0,2 MSEK.

Vi är inne i en mycket intensiv fas av Darkness-produktionen. Den stora utmaningen är att hinna få klart spelet i tid, men vi har även börjat lägga mycket resurser på PR-arbete inför lanseringen. Detta PR-arbete handlar i huvudsak om att ge intervjuer och visa upp delar av spelet för speltidningar och spelsajter från hela världen. Vissa tidningar skickar sina journalister till Uppsala (drygt 1o utländska journalister har varit här de senaste veckorna), andra tidningar vill få en egen demonstration på redaktionen (bla en del stora amerikanska speltidningar). Dessutom har ett stort antal journalister fått se spelet på mässor, tex i E3 i Los Angeles, Comic Con i San Diego, Games Convention i Leipzig och Xo6 i Barcelona. Allt detta sammantaget innebär att Darkness kommer bli det i särklass bäst marknadsförda spel som Starbreeze någonsin har släppt.

Efter många månader av förhandlingar har vi nu också äntligen kommit i mål med ett nytt avtal med Vivendi. Avtalet är ett fullständigt produktionsavtal, alltså inte ett intentionsavtal. Det känns väldigt tillfredsställande att konstatera att Starbreeze nu har tre produktioner som rullar parallellt.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Starbreeze har tecknat ytterligare ett fullt produktionsavtal med den Los Angeles-baserade förläggaren Vivendi Games. Starbreeze kommer att få en fast ersättning för utvecklingsarbetet, samt extra säljroyalty om spelet säljer över en viss nivå. Produktion och fakturering har redan inletts. Spelet kommer att släppas på den nya generationen spelkonsoler. Budgeten är något mindre än för de andra produktioner som Starbreeze för närvarande arbetar med, några exakta siffror kan dock tyvärr inte offentliggöras, pga konfidentialitetsavtal med Vivendi Games.

Händelser under delårsperioden (i omvänd kronologisk ordning)

Darkness visades på X06 i Barcelona i september
Microsoft anordnar varje år ett stort events för inbjudna speljournalister från hela världen, och 2006 års upplaga var förlagt till Barcelona. Här visades The Darkness upp för första gången i en spelbar version där journalisterna själva fick hålla i kontrollerna och prova spelet. Deras omdömen var generellt mycket positiva.

Darkness visades på Games Convention i Leipzig i augusti
Games Convention har snabbt vuxit i storlek och hade i år 183.000 besökare, huvudsakligen vanliga spelkonsumenter. En grupp från Starbreeze var på plats och visade upp spelet för speljournalister från hela världen.

Darkness visades på Comic Con i San Diego i juli
I San Diego anordnas varje sommar underhållningsmässan Comic Con, med drygt 100.000 besökare, både branschfolk och konsumenter. I år gjorde Starbreeze, tillsammans med förläggaren 2K Games och serietidningsförlaget Top Cow, en stor marknadsföringsinsats för Darkness där. Spelet visades upp i en stor monter med tematisk utsmyckning, trailers, spel-demonstrationer och inhyrda skådespelare i dräkter från en special-effects verkstad i Hollywood. Fyra anställda på Starbreeze närvarade och gjorde intervjuer och speldemonstrationer. Uppvisningen skapade mycket uppmärksamhet, och har blivit positivt omskriven i ett stort antal internationella spelpublikationer.

Allmänt om verksamheten

Starbreeze AB (publ) är en oberoende spelutvecklare som utvecklar TV- och datorspel på uppdrag av internationella spelförläggare. Starbreeze får vanligtvis en ersättning från förläggaren i form av ett fast arvode för utvecklingsarbetet (förskottsbetalning), kopplade till vissa förutbestämda milstolpeleveranser, samt extra säljroyalty om spelets försäljning överstiger en viss nivå. Förläggaren står utöver finansiering även för marknadsföring och distribution av spelet.

Samarbetet mellan förläggare och utvecklare regleras av ett detaljerat avtal, som specificerar skyldigheter och ansvar hos respektive part under produktionen. Starbreeze har bland annat ett omfattande ansvar enligt avtalen för att inget material i spelen gör upphovsrättsintrång eller bryter mot andra legala regelverk.
Starbreeze redovisning bygger på successiv vinstavräkning, som går ut på att bolaget löpande gör en prognos av hur mycket internt arbete och hur mycket externa kostnader som återstår för att färdigställa varje spelproduktion. Utifrån denna uppskattning kan bolaget sedan tillgodoräkna sig en viss mängd intäkter under redovisningsperioden. Naturligtvis finns det alltid vissa osäkerheter i uppskattningen av exakt hur mycket arbete som återstår i ett projekt, vilket kan göra det svårt att fastställa en helt rättvisande vinstnivå under ett enskilt kvartal.

Starbreezekoncernen omfattas av moderbolaget Starbreeze AB (publ) och det helägda dotterbolaget Starbreeze Studios AB. All personal är anställd i moderbolaget.

Sedan grundandet 1998 har Starbreeze utvecklats till en etablerad aktör på spelmarknaden.

Affärsidé
Starbreeze utvecklar TV- och datorspel inom action/adventure-genren i samarbete med ledande internationella spelförläggare.

Vision
Starbreezes spel skall alltid ligga i det internationella toppskiktet avseende både försäljning och recensionsbetyg.

Marknad och trender
Den internationella spelmarknaden, exklusive konsoler och accessoarer, hade 2005 konsumentintäkter på ca 27 miljarder US dollar. Marknaden förväntas växa med drygt 11 % årligen och de totala intäkterna förväntas stiga till ca 46 miljarder US Dollar 2010. (PricewaterhouseCoopers; "Global Entertainment and Media Outlook 2006-2010").

Tillväxten i konsolspelsmarknaden är beroende av utvecklingen av nya spelkonsoler med allt högre kapacitet. Konsolmarknaden är cyklisk vad gäller lanseringen av ny teknik och nya konsoler brukar lanseras ungefär vart 5:e år. För närvarande pågår en generationsväxling och den nya generationen spelkonsoler (Xbox 360, PS3, Wii) förväntas få en stor påverkan på marknaden under de kommande åren.

Trenden i spelbranschen är att det produceras färre spel men med allt större utvecklingsbudgetar. Spel utvecklade för dessa nya konsoler ("next. gen - spel") förväntas normalt ha utvecklingsbudgetar i storleksordningen 10 - 20 MUSD.

Det normala i branschen är att det tar cirka två år att slutföra ett spelutvecklingsuppdrag. Spelen genererar generellt huvuddelen av intäkterna från konsumenter de första månaderna efter lansering.

Personal
Antalet anställda uppgick per den 30 september till 50 personer (39personer). Medelantalet heltidsanställda för räkenskapsåret uppgick till 48 personer (38 personer). Medelåldern är 30 år och könsfördelningen är 48 män och 2 kvinnor.

Incitamentsprogram
Det föreligger inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget. Det finns dock ett personalbonusprogram där 15 % av erhållen säljroyalty fördelas till personalen (inklusive sociala kostnader). Programmet bedöms vara nödvändigt för att kunna rekrytera och bibehålla kompetent personal.

Dessutom har Starbreeze utfäst en "tids- och kvalitetsbonus" som innebär att personalen får dela på ca 1,1 MSEK (inklusive sociala avgifter) om Darknessproduktionen blir klar på utsatt tid och om spelet når ett visst genomsnittligt betyg hos ett antal ledande amerikanska spelpublikationer. Denna bonus anses öka sannolikheten att dessa mål verkligen uppfylls, och minskar risken att personal lämnar bolaget innan produktionen är klar. Bonusen finansieras genom en extra bonus från förläggaren som utfaller till Starbreeze förutsatt att man uppnår ovan nämnda mål.
Nivån på dessa bonusersättningar anses ligga i linje med standarden i branschen.

Investeringar
Under årets första kvartal har 0,6 MSEK investerats i datorer, bildskärmar, nätverksutrustning och möbler.

Aktiekursens utveckling
Starbreeze aktie är sedan den 31 juli år 2000 noterad på Aktietorgets lista och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn STAR och ISIN-kod SE0000667875. En noteringspost omfattar 5000 stycken aktier. Antalet utestående aktier är per 2006-09-30 är 374 951 478 stycken.

Finansiell utveckling

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 10,4 MSEK. Av intäkterna avser 80 % USD, 13 % SEK och 7 % EUR. Viss fakturering till utländska förläggare har gjorts i svenska kronor.

Koncernen har utnyttjat valutaterminer för att täcka risker avseende valutakursförändringar. Utestående valutaterminskontrakt värderas till verkligt värde via resultaträkningen vilket innebär att värdeförändringar omedelbart redovisas i resultaträkningen.

Den kortsiktiga resultatpåverkan från valutakursförändringar kan vara positiv eller negativ, beroende på den aktuella valutaexponeringen från kundfordringar, bankmedel, valutaterminer, etc. På lång sikt är dock en stark dollar mycket central för bolagets vinstgenereringsförmåga. Valutakursförlusten för perioden var -0,2 MSEK.

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till 0,3 MSEK (0,2 MSEK).
Första kvartalet är normalt ett sämre kvartal resultatmässigt då lägre lönekostnader pga att semestrar genererar lägre intäkter vid successiv vinstavräkning. Resultatet för årets första kvartal har även belastats med ökning av kostnadsprognosen för slutförandet av Darkness , valutakursförlust och med kostnader för ny personal som lärs upp för framtida projekt.

Koncernens eget kapital per den 30 september uppgick till 28,4 MSEK (24,6 MSEK) vilket motsvarar en soliditet på 63 % (57 %). Eget kapital per aktie efter utspädning på balansdagen uppgick till 0,o8 SEK (0,07 SEK).

Periodens kassaflöde uppgick till 2,0 MSEK (14,4 MSEK).

Finansiell historik

From Räkenskapsåret 2004/2005 baseras redovisningen på IFRS och åren dessförinnan på Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Moderbolaget

Koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget Starbreeze AB (publ). Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 10,4 MSEK (9,9 MSEK) och resultatet efter finansnetto var -0,2 MSEK (-0,2 MSEK). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september 2006 till 27,8 MSEK (28,7 MSEK). Investeringar i inventarier och datorinventarier har skett med 0,6 MSEK. Moderbolagets egna kapital på bokslutsdagen var 32,3 MSEK (28,5 MSEK).

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de principer som tillämpades i 2005/2006 års årsredovisning.

För moderbolaget har Redovisningsrådets rekommendation 32 tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.

Inkomstskatter
Starbreeze redovisar inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen. När bolagets framtida beräknade vinster förväntas bli tillräckligt stabila kommer en uppskjuten skattefordran att redovisas. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 september 2006 till 48,0 MSEK.

Nästa redovisningstillfälle
Nästa rapport för perioden 1 juli 2006 till 31 december 2006 publiceras torsdagen den 22 februari 2007.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Johan Kristiansson.

Starbreeze AB (publ)
Sysslomansgatan 7
753 11 Uppsala

Telefon: 018-12 28 00
Fax: 018-12 28 05

Investor relations kontakt: ir@starbreeze.com

Internet: www.starbreeze.com

Org nr: 556551-8932