Starbreeze AB

Starbreeze gör nyemission om 23 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 12:26 CET

Styrelsen i Starbreeze AB (publ.) har under förutsättning av bolagsstämmans godkännande beslutat om en företrädesrättsemission omfattande högst 231.359.580 st aktier till en teckningskurs om 10 öre per aktie. En fulltecknad emission innebär att Starbreeze tillförs cirka 23,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid skall gälla att varje aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna 6 nya aktier för varje befintlig aktie.

Styrelsen har under förutsättning av kommande bolagsstämmas godkännande fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionslikviden om 23,1 MSEK är avsedd att finansiera Starbreeze verksamhet till dess den visar ett positivt kassaflöde. Ytterligare motiv till nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning i samband med kundkontakter samt inför eventuella framtida strukturaffärer. Starbreeze har för närvarande ett antal kund- samt partnerdiskussioner där bolagets finansiella ställning kan antas vara en viktig faktor. Styrelsens avsikt är att söka garantier samt teckningsförbindelser för en större del av emissionen.

Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 4.627.191,60 kronor till högst 5.398.390,20 kronor. Detta efter att bolagsstämman beslutat enligt styrelsens förslag att bl.a. ändra bolagsordningen så att akties nominella belopp sänks från tio (10) öre till två (2) öre. Vid full teckning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 269.919.510 st aktier vardera aktie lydande på nominellt två (2) öre st. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 2 december 2003. Aktieägares teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med 5 december 2003 till och med den 19 december 2003. Ytterliggare information rörande emissionen lämnas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Nicklas Dunham, VD Starbreeze AB (publ)
Telefon: 070-7406181
E-post: dunham@starbreeze.com