Starbreeze AB

Starbreeze nyemission om 23,1 Mkr garanterad

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 12:34 CET

Starbreeze har erhållit tecknings- och garantiförbindelser, från befintliga aktieägare samt externa investerare, för teckning av hela emissionsbeloppet om 23,1 miljoner kronor. Garanterna har förbundit sig att teckna aktier i den mån dessa inte tecknas av aktieägare som erhållit företrädesrätt.

Ersättning till garanterna utgår i form av kontanta medel samt, i förekommande fall, optionsrätter till nyteckning av aktier i Starbreeze AB (Publ) med följande villkor: 18 månader löptid, lösen 0,20 kr, kontinuerlig lösen under löptiden, samt handel med optionsrätt på AktieTorget med egen ISIN-kod. Styrelsen i Starbreeze har för avsikt att besluta om utgivande av skuldebrev förenat med optionsrätter med stöd av styrelsens bemyndigande. Antalet utgivna optionsrätter är beroende av hur stor andel av nyemissionen som tecknas med företrädesrätt. Dock kommer minst cirka 58,6 miljoner optionsrätter att ges ut. Vid lösen av dessa optionsrätter kan Starbreeze, under löptiden, komma att tillföras ytterligare 11,7 miljoner kronor utöver likviden i den pågående nyemissionen. Utifrån antagandet kan således ett utnyttjande av optionsrätterna ge en utspädning motsvarande cirka 17,8% av kapital och röster i Bolaget efter utspädning.


För ytterligare information kontakta:
Nicklas Dunham, VD Starbreeze AB (publ)
Telefon: 070-7406181
E-post: dunham@starbreeze.com

Starbreeze AB (publ) utvecklar interaktiv underhållning för världsmarknaden genom att producera spännande och nydanande TV- och datorspel för PC och spelkonsolerna Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 samt Nintendo Gamecube. Företaget grundades 1998 och har sedan start haft en kraftig tillväxt. Starbreeze är noterat på AktieTorget och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. För mer information se, www.starbreeze.com.