Semcon

Stark avslutning på året

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:51 CET

“Vi har sett en klar förbättring av marknadsläget under det andra halvåret och under det fjärde kvartalet visar vi åter igen tillväxt och ett bra resultat. Nya affärer och fler förfrågningar inom alla våra branscher gör att vi har ett stort rekryteringsbehov. Vi ser positivt på 2011 och räknar med fortsatta resultatförbättringar” Kjell Nilsson, VD & koncernchef

Fjärde kvartalet

• Rörelsens intäkter uppgick till 583 Mkr (539) och den organiska tillväxten blev 13 %
• Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (-91) vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 % (-16,9)
• Resultat efter skatt uppgick till 23 Mkr (-90)
• Resultat per aktie blev 1,26 kr (-4,97)

Januari-december

• Rörelsens intäkter uppgick till 2 091 Mkr (2 281)
• Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (-241) vilket gav en rörelsemarginal på 0,1 % (-10,6)
• Resultat efter skatt uppgick till -5 Mkr (-209)
• Resultat per aktie blev -0,29 kr (-11,52)
• Soliditeten uppgick till 33,0 % (30,5)


Fjärde kvartalet
Rörelsens intäkter ökade med 44 Mkr och uppgick till 583 Mkr (539). Den organiska tillväxten blev 13 % efter justering för valutakurseffekter.Rörelseresultatet förbättrades med 126 Mkr och uppgick till 35 Mkr (-91) vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 % (-16,9). Samtliga affärsområden visar tillväxt och ett positivt resultat för kvartalet. Periodens resultat har belastats med 4 Mkr för att genomföra tidigare beslutade kostnadsbesparingsprogram. Motsvarande kvartal föregående år belastades resultatet med kostnader av engångskaraktär om 101 Mkr, varav nedskrivning av goodwill och andelar i intressebolag utgjorde 78 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat dessa poster uppgick till 39 Mkr (10) med en rörelsemarginal på 6,7 % (1,9). Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-5) vilket gav ett resultat före skatt på 33 Mkr (-96). Resultatet efter skatt uppgick till 23 Mkr (-90) och resultat per aktie blev 1,26 kr (-4,97).

Januari-december
Rörelsens intäkter uppgick till 2 091 Mkr (2 281) och den organiska tillväxten blev -5 %. Den minskade försäljningen beror på en svag start under första halvåret, framför allt för de enheter som är verksamma inom fordonssektorn.

Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (-241) vilket gav en rörelsemarginal på 0,1 % (-10,6). Den totala kostnaden för genomfört besparingsprogram har under året belastat resultatet med 15 Mkr. Föregående år belastades resultatet med kostnader av engångskaraktär om 171 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat dessa poster uppgick till 18 Mkr (-70) med en rörelsemarginal på 0,9 % (-3,1). Finansnettot uppgick till -9 Mkr (-16). Resultatet före skatt uppgick till -6 Mkr (-257). Resultatet efter skatt uppgick till -5 Mkr (-209) och resultat per aktie blev -0,29 kr (-11,52).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36 Mkr (107). Koncernens likvida medel uppgick till 42 Mkr (68). Därutöver har koncernen outnyttjade kreditlöften om 100 Mkr per den 31 december. Ett nytt kreditavtal tecknades i början av det tredje kvartalet. Kreditavtalet består av en checkräkningskredit på 100 Mkr (100) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (42,8) som löper till juli 2011. En option finns för bolaget att innan förfallodagen göra om låneramen till ett treårigt lån. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 14 Mkr (19). Det egna kapitalet uppgick till 373 Mkr (385) och soliditeten till 33,0 procent (30,5). Koncernens nettolåneskuld uppgick till 305 Mkr (316) och skuldsättningsgraden till 0,8 ggr (0,8).

Händelser under fjärde kvartalet

•   Semcon har fått en order för uppgradering av mätsystemet ComTest® på Forsmark 1 och 2. Systemet används bland annat för tillståndsövervakning av drivdon, skalventiler och flödesventiler.
•   Semcon har utsetts till A-leverantör för tekniska ingenjörstjänster av Vattenfall under 2011-2013 med option för ytterligare ett år. Avtalet avser tjänster inom kärnkraft, vindkraft och vattenkraft och kommer att utföras av specialister inom alla Semcons affärsområden.

Personal och organisation
Antal anställda den 31 december var 2 703 (2 631) varav 1 432 (1 523) i Sverige och 1 271 (1 108) utanför Sverige. Antal medarbetare i tjänst var 2 558 (2 467). Medelantal anställda uppgick till 2 474 (2 791). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 565 (1 497), Design & Development 753 (784) och Informatic 385 (350).

Framtidsutsikter
Produkter, anläggningar och system blir allt mer komplexa, vilket kräver omfattande utveckling och dokumentation. Samtidigt ställs krav på snabbare utvecklingsprocesser och lägre utvecklingskostnader som bland annat nås genom effektivare arbetsmetoder. Sammantaget innebär detta ökade affärsmöjligheter för koncernen.Vi har sett en klar förbättring av marknadsläget under det andra halvåret 2010. Nya affärer och fler förfrågningar inom alla våra branscher gör att vi har ett stort rekryteringsbehov. Vi ser positivt på 2011 och räknar med fortsatta resultatförbättringar.

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 2 700 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland