Arbetsförmedlingen

Stark jobbtillväxt på hela arbetsmarknaden och ökande rekryteringsproblem inom många yrkesområden

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:30 CET

Jobbtillväxten på den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Antalet sysselsatta beräknas öka med drygt 90 000 personer under 2007. De nya jobben kommer i de flesta yrkesområden. Inom många yrken är tillgången på arbetskraft fortfarande god men alltfler arbetsgivare får svårt att finna utbildad personal. Läget är mest problematiskt inom bygg- och anläggningssektorn. Även IT-företagen signalerar svårigheter att hitta ut-bildad personal. Inom industrin blir det svårare att rekrytera kvalificerade yrkesarbetare.
- Det är glädjande att jobben kommer på så bred front. Alltför många människor står fortfarande utan arbete och de nya jobben behövs, säger AMS generaldirektör Bo By-lund. Men det är oroande att många arbetsgivare inte hittar den personal de behöver. Då finns en risk för att företagen inte kan växa som planerat och att de nya jobben inte kommer i den takt de annars skulle göra.
- För att förhindra en sådan utveckling måste matchningen på arbetsmarknaden fungera bättre. Det kräver insatser från alla arbetsmarknadens aktörer. Arbetsgivarna måste bli bättre på att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen, arbetskraften måste bli mer rörlig, både mellan regioner och mellan yrken, och Arbetsförmedlingen måste bli bätt-re på att jobba mot de små företagen. Samtidigt hoppas jag att Arbetsförmedlingen får mer resurser att utbilda arbetslösa inom ett antal bristyrken för att snabbt motverka ar-betskraftsbrist inom flera sektorer.

Rapporten "Var finns jobben 2007" i korthet:

Fortsatt brist på utbildade i byggsektorn
Antalet anställda i byggnadsyrken beräknas öka med 8 000 personer under 2007. Bristen på arbetskraft är fortsatt stor inom byggnadsyrkena. Vartannat byggföretag rapporterar brist. Vart fjärde företag säger att de inte kan växa som planerat. Högst bristtal på hela arbetsmarknaden uppvisar ett byggyrke, nämligen VVS-montörer. Det är också stor brist på byggnadsplåtslaga-re, murare, betongarbetare, träarbetare, anläggningsarbetare och elektriker i stora delar av landet. På tjänstemannasidan ökar bristen på byggnadstekniker, byggnadsingenjörer inklusive civilingenjörer och arkitekter.

Ökad sysselsättning inom industrin och brist på kvalificerade yrkesarbetare
Den starka konjunkturen inom industrin har lett till ökad sysselsättning inom flera tillverk-ningsyrken. Ökningen beräknas till 11 000 personer 2007. Rekryteringsproblemen ökar och yrkessammansättningen förändras genom ett ökat inslag av kvalificerade yrkesarbetare. Det är också inom dessa yrken som bristen på arbetskraft bedöms öka 2007. Exempel på sådana yr-ken är CNC-operatörer, svetsare, verktygsmakare och lastbilsmekaniker. Samtidigt består överskottet på bland annat montörer. Teknikyrkena uppvisar stigande bristtal, en utveckling som bedöms förstärkas under året. Bristen avser både högskoleingenjörer och civilingenjörer.

Regionala svårigheter att rekrytera chaufförer
Transportsektorn är inne i en tydlig högkonjunktur. Sysselsättningen beräknas öka med 6 000 personer 2007. Drygt vart fjärde län signalerar stigande problem att rekrytera chaufförer.

Rekryteringsproblem på kort och lång sikt i IT-branschen
Sysselsättningen inom datayrken kan öka med 9 000 personer under året om arbetsgivarna hittar utbildad personal. Rekryteringsproblemen har ökat, en utveckling som förstärks under 2007. Det är brist på framför allt utbildad och erfaren arbetskraft, exempelvis systemdesigner och programmerare, men under året minskar också tillgången på enbart utbildad arbetskraft. Intresset för datautbildningar på högskolenivå har minskat markant, men det finns också en hel del potentiell arbetskraft i form av datautbildade som valde ett annat yrke under de svåra åren efter millennieskiftet. Dessa kan dock behöva en kortare uppfräschning av sina kunska-per genom till exempel en arbetsmarknadsutbildning för att kunna påbörja ett arbete inom datayrkena. Även arbetsmarknaden för yrken på gymnasienivå inom IT har förstärkts, men där bedöms inte bli någon brist.

God tillgång på grundskollärare men brist på förskollärare
Tillgången på lärare har blivit allt bättre. Lärarutbildningen har byggts ut kraftigt men fortfa-rande finns det många obehöriga lärare i skolan. Utvecklingen mot färre elever i grundskolan minskar behovet av grundskollärare, medan det motsatta gäller för gymnasielärare. Under 2007 kommer det därför att finnas ett visst överskott på grundskollärare medan arbetsmarkna-den för gymnasielärare blir relativt balanserad. Förskollärare förblir ett stort bristyrke vilket beror på att det blir fler barn i förskolan samtidigt som det utbildas för få förskollärare. Även bristen på fritidspedagoger och yrkeslärare kvarstår. Antalet sysselsatta lärare bedöms minska med 2000 personer under 2007.

Ökad sysselsättning inom hälso- och sjukvård och omsorg
De förstärkta kommunala budgetarna leder till att antalet sysselsatta inom hälso- och sjuk-vårds- samt omsorgsyrken beräknas öka med 14 000 personer under 2007. Bristen på arbets-kraft avser, liksom tidigare, högskoleutbildad arbetskraft, exempelvis läkare, tandläkare och vidareutbildade sjuksköterskor. Arbetsmarknaden för undersköterskor har förbättrats och är nu mer balanserad. En hög arbetslöshet förutses emellertid för barnskötare och vårdbiträden under 2007, även om arbetslöshetsnivån fortsätter att gå nedåt.

Brist inom revision och redovisning, men överskott på samhällsvetare
För övriga yrkesområden kan följande noteras. Tillgången på ekonomer krymper, men någon brist är inte i sikte. Undantagen är revisorer och redovisningsekonomer där bristen fortsätter att öka. Vidare kan en viss brist på psykologer väntas. Arbetsmarknaden för jurister har för-stärkts men någon brist väntas inte under 2007. Arbetsmarknaden förstärks inom handeln men samtidigt finns det många sökande till området. Stora överskott väntas fortfarande för vissa grupper av humanister och samhällsvetare, liksom inom de flesta kontors- och kundserviceyrkena.

För kommentarer:
Bo Bylund 070-581 82 40
Presskontakt:
Helena Färnsten 010-4862976
Christina Mångård 010-4867053