Almega

Stark produktionsuppgång leder till nyanställningar

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 11:10 CET

Den fortsatta starka produktionsuppgången kommer tydligare att synas i form av nyanställningar, skriver Owe Danemar, Almegas chefsekonom, i oktobers konjunkturanalys.

Konjunkturinsitutets konjunkturbarometern för tredje kvartalet i år visar på en fortsatt stark produktionsuppgång, inte minst i tjänstesektorn. I takt med en allt mognare konjunktur dämpas också produktivitetsutvecklingen, vilket betyder att produktionsuppgången framöver blir allt mer sysselssättningsintensiv.
Enligt AKU förstärktes sysselsättningsuppgången under tredje kvartalet i år med en ökning på totalt nära 100 000 personer jämfört med motsvarande kvartal i fjol. I tjänstesektorn ökade sysselsättningen med drygt 50 000 personer.

Ljus framtid för skatterådgivare
Genom att undersöka tjänsteföretagens bedömning av den kommande efterfrågan på företagets tjänster, och företagens planer att anställa personal, får man fram ett nettotal i procentenheter. Nettotalet visar skillnaden mellan andelen positiva och negativa svar. Nettotalet för tredje kvartalet i år för bedömning av efterfrågeläget är 40.

Bland de branscher som redovisar en högre optimism om den kommande efterfrågan än genomsnittet för tjänstesektorn märks bland annat handel (56), fastighetsförvaltning (50), olika affärskonsulter med inriktning på till exempel redovisning och skatterådgivning (79), organisation och information (60) samt reklamföretag (54) och datakonsulter (48).

Branscher med förhållandevis låga nettotal är bland annat hotell och restauranger (34), transporter (25), resebyråer (30), uthyrningsföretag (34) samt post och telekommunikation (34).

Branscherna med en mer positiv syn på efterfrågeläget har i stort också de mest expansiva anställningsplanerna. Högre än genomsnittet för hela tjänstesektorn (27) och i topp ligger alltså redovisning och skatterådgivning, där drygt 70 procent av företagen (nettotal 72) tänker nyrekrytera personal. Även en förhållandevis stor andel av arkitekt- och dataföretagen tänker öka bemanningen (nettotal 52 respektive 48).

Negativa nettotal, det vill säga planer på att minska sysselsättningen, redovisas bland annat av företag i transportbranschen, dagligvaruhandeln, resebyråer samt företag inriktade på post och telekommunikation.

Högt exportberoende
Den svenska ekonomin har ett högt exportberoende och det gäller numera även tjänsteproduktionen. Konjunkturavmattningen i USA påverkar hela världsekonomin, vilket dämpar den svenska exporten. Samtidigt skärper Riksbanken penningpolitiken. Detta kommer att leda till en lugnare utveckling av konsumtion, investeringar och bostadsbyggande. Mycket tyder på att den svenska ekonomin passerade konjunkturtoppen under tredje kvartalet.

Stark tillväxt för tjänstesektorn
Den privata tjänstesektorn har under de senaste 10-15 åren successivt ökat sin vikt i den svenska ekonomin. Detta är en trend som kommer att förstärkas under kommande år. Produktionstillväxten har ökat kraftigt sedan konjunkturen vände uppåt sommaren 2003. Under andra kvartalet i år ökade BNP med 5 procent, vilket med några få undantag är den högsta tillväxttakten sedan 1994. I tjänstesektorn ökade produktionen med drygt 6 procent, vilket är den näst högsta produktionsuppgången i "modern tid".

Tjänstesektorn svarade därmed för hälften av den totala produktionsuppgången. Tjänstehandel över gränserna är numera det segment i världshandeln som växer snabbast och svenska tjänsteföretag har hävdat sig väl på de internationella marknaderna.

Hela "månadens konjunkturbild" kan läsas på: http://www.almega.se/trendanalys

För mer information:
http://www.almega.se/press

Owe Danemar
chefekonom
tel. 08-762 69 16
mobil. 070-345 69 16

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Den privata tjänstesektorn står för drygt 40 procent av sysselsättningen i Sverige och sysselsättningsandelen har ökat från drygt 30 till över 40 procent mellan 1991 och 2004. Den privata tjänstesektorn svarar för knappt två tredjedelar av produktionen i näringslivet och närmare 45 procent av BNP.