Compare Karlstad

Stark styrgrupp ger Nordic MedTest bred förankring

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 17:59 CET

Nordic MedTest-projektet bygger på samverkan och bred förankring – såväl regionalt som nationellt. ”Därför är vi både glada och stolta över att vi engagerat en stark styrgrupp med ledande representanter för Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad, Karlstads universitet, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL), Center för eHälsa i samverkan (CeHis), Center för eSamhället (CeSam) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)”, säger Göran Karlström som är projektledare för Nordic MedTest.

Nordic MedTest är ett projekt som drivs av Landstinget i Värmland i samverkan med Compare Karlstad och Karlstads universitet. Projektet är ett regionalt initiativ med ambitionen att etablera ett nationellt testcenter för vård-IT.

"Erfarenheten visar att hälso- och sjukvårdens komplexa IT-lösningar kräver ett bättre testkunnande - därför har vi tagit detta initiativ i samverkan med Compare för att dra nytta av IT-företagens erfarenheter av test inom andra branscher", förklarar Hans Karlsson – landstingsdirektör i Landstinget i Värmland och ordförande i styrgruppen för Nordic MedTest.

Samtidigt betonas vikten av nationellt stöd och stimulans för samverkan mellan vårdgivare inom landsting och kommuner på nationell nivå. "Vi måste samverka för att klara en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar för framtiden - att få mer och säkrare vård för skattepengarna", fortsätter Hans Karlsson.

Nordic MedTest - som startades i oktober 2012 - är ett treårigt projekt som syftar till att etablera en oberoende offentlig testmiljö där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) och IT-leverantörer ska kunna få hjälp med att specificera, testa och kvalitetssäkra IT-system och IT-tjänster för vården.

För att få största och bredaste förankring både regionalt och nationellt har projektet engagerat en styrgrupp med dessa representanter:

Hans Karlsson, landstingsdirektör, Landstinget i Värmland (ordförande)

Landstinget i Värmland – som arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård - är länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation med cirka 7.000 medarbetare. Landstinget svarar för ett 30-tal vårdcentraler, sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby samt 40 tandvårdskliniker i länet. Landstingets högste tjänsteman är landstingsdirektören som arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen. Läs mer >>

Göran Österman, verkställande tjänsteman, IT-stiftelsen Compare Karlstad

Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i regionen med drygt 100 intressentföretag som tillsammans har omkring 3.000 medarbetare i regionen. Genom samverkan ska Compare bidra till intressentföretagens tillväxt i regionen – bland annat genom att driva affärsutvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer. Läs mer >>

Bo Edvardsson, vicerektor vid Karlstads universitet och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning (CTF)

Karlstads universitet bildades 1999 och har idag drygt 1.200 anställda och cirka 11.500 studenter. Forskning bedrivs inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden med utgångspunkt från samhällets behov. CTF är ett mångvetenskapligt forskningscentrum vid Karlstads universitet och ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Läs mer >>

Göran Stiernstedt, chef för Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation som driver sina medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Avdelningen för vård och omsorg ansvarar för frågor om hälso- och sjukvård inklusive tandvård, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Läs mer >>

Monica Berglund, landstingsdirektör, Västmanland läns landsting – representant för Center för eHälsa i samverkan (CeHis).

CeHis har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. De gemensamma insatserna ska prioriteras och budgeteras på ett samlat sätt. CeHis styrs av representanter från landsting och regioner, SKL, kommunerna och de privata vårdgivarna. Läs mer >>

Per Mosseby, chef för Center för eSamhället (CeSam)

CeSam är ett programkontor inom SKL som tillsammans med medlemmarna och i samverkan med stat, näringsliv och organisationer arbetar för att identifiera gemensamma behov av IT-stöd och e-tjänster, ta fram generiska processbeskrivningar och specifikationer samt ger i uppdrag till SKL Kommentus Inköpscentral att genomföra upphandlingar som sedan kan avropas av medlemmarna. Läs mer >>

Arvid Söderhäll, projektledare inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper. I mötet mellan människor – genom föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och olika projekt – genereras nya idéer och ny kunskap växer fram. Läs mer >>

Styrgruppen kan efterhand komma att kompletteras med representanter för andra intressenter – exempelvis leverantörer av IT-system och testerbjudanden.