Ricoh Sverige AB

Stark tillväxt och ökad marknadsandel

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 08:45 CEST

  • Nettoomsättningen för perioden juli-mars 2008/2009 uppgick till 830,1 Mkr (767,5), vilket motsvarar en tillväxt på 8,2 procent (7,5). För det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 282,5 Mkr (253,5) vilket motsvarar en tillväxt på 11,4 procent (-7,1).
  • Rörelseresultatet för perioden juli-mars 2008/2009 uppgick till 28,2 Mkr (41,9), med en rörelsemarginal på 3,4 procent (5,5). För kvartalet uppgick rörelseresultatet till 12,6 Mkr (17,3) och rörelsemarginalen till 4,5 procent (6,8). Marginalen har påverkats negativt av den svenska kronans försvagning mot euron.
  • Resultatet har påverkats negativt av valutakursdifferenser under perioden juli-mars 2008/2009 med -16,2 Mkr (-1,8) samt för det tredje kvartalet med 0,1 Mkr (1,3). Aviserade prisökningar har inte givit full effekt.
  • Resultatet efter skatt för perioden juli-mars 2008/2009 uppgick till 9,2 Mkr (26,3) och för kvartalet till 6,5 Mkr (11,9). Resultatet per aktie efter utspädning för perioden juli-mars 2008/2009 uppgick till 0,81 kronor (2,31) och för kvartalet till 0,57 kronor (1,05).
  • Efter periodens utgång offentliggjorde Ricoh Holdings Europe PLC ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Carl Lamm Holding AB. Budet som är villkorat av minst 90 procent acceptans, rekommenderas av Carl Lamms styrelse. Aktieägare om 68,1% har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Priset per aktie i erbjudandet uppgår till 37,25, innebärande en budpremie om 19,8 procent jämfört med stängningskurs för aktien i Carl Lamm Holding AB den 16 april 2009. Anmälningsperioden beräknas löpa från 24 april till och med den 15 maj 2009.

VD kommentar
"Vårt helhetserbjudande har varit fortsatt framgångsrikt och vi ökar vår försäljning inom samtliga områden, omsättningstillväxten för kvartalet var drygt 11 procent totalt för bolaget, och ca 15 procent för hårdvaror och mjukvaror. Detta betyder att vi framåt kommer att få en ännu starkare tillväxt i vår eftermarknad. Prisökningar pga. valutaförändringar har ännu inte givit full effekt, vilket har resulterat i en lägre resultatmarginal. 2009 har börjat bra ur försäljningssynpunkt och vår allt starkare position på marknaden gör att vi ser framtiden an med tillförsikt."

Hans Johansson, VD och koncernchef

ÖVRIG INFORMATION

Kommande rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké för helåret 2009 publiceras den 27 augusti 2009.

Ytterligare information
Frågor avseende denna delårsrapport besvaras av Hans Johansson, VD och koncernchef, Tel. + 46 8 734 18 47 eller Carl-Magnus Ruthberg, Ekonomi- och finansdirektör, Tel +46 8 734 33 67.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Carl Lamm Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009 klockan 08:45 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 26 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding, se www.carllamm.se.