Finansinspektionen

Starkare pensionsbolag fjärde kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 17:02 CET

Sammantaget har pensionsbolagens motståndskraft mot stora prisförändringar stärkts. Mindre än en procent av branschens tillgångar är i rött ljus. Det visar rapporteringen i trafikljuset för fjärde kvartalet 2006.

FI har beslutat att publicera en kortfattad statusrapport efter varje rapporteringstillfälle i trafikljuset:


Kortfattad statusrapport

För fjärde kvartalet 2006 rapporterar inget bolag rött, utöver en liten understödsförening som sedan tidigare har förelagts att förändra sin riskexponering.

Sammantaget har pensionsbolagens motståndskraft mot stora prisförändringar stärkts. Både kapitalbufferten och de totala finan siella riskerna har ökat jämfört med föregående period. Den procentuella ökningen av kapitalbufferten är dock högre vilket gör att marginalen till rött ljus för bolagen har ökat.

En mer detaljerad analys av resultatet presenteras i höstens rapport om finanssektorns stabilitet.


Fakta

Trafikljusmodellen utvecklades av FI, 2005, och mäter försäkringsföretagens exponering mot olika risker. Målet är att i ett tidigt skede kunna identifiera de bolag som har så stora riskexponeringar att de inte med fullgod säkerhet kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunderna.

1 855 miljarder kronor och 43 bolag omfattas av rapporteringen.

Diskonteringsräntan används för att värdera livbolagens skulder i trafikljusmodellen och för att beräkna bolagens solvens, det vill säga förmåga att betala.

Läs mer på www.fi.se


Helena Östman
Informationschef
Tfn 08- 787 82 20
Mob 070-398 08 19

Martin Blåvarg
Chefsekonom
Mob 070-554 77 48