Loomis

Starkt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:18 CET

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] för 2009 uppgick till 837 MSEK (748) inklusive valutaeffekter om 74 MSEK. Det motsvarar en förbättring med 89 MSEK jämfört med 2008. Rörelsemarginalen steg till 7,0 procent (6,6) procent. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 237 (239) MSEK med en rörelsemarginal på 8,2 (7,7) procent, vilket är något högre än koncernens mål på 8 procent för helåret 2010.

Intäkterna ökade under 2009 till 11 989 MSEK (11 258). Den organiska tillväxten utgjorde –3 (3) procent, av vilken lägre bränsletariffer motsvarar –1 procent. Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 2 880 MSEK (3 107) och den organiska tillväxten till –3 (2) procent, varav lägre bränsletariffer står för –1 procent.

Resultatet före skatt för helåret 2009 uppgick till 706 MSEK (569) och resultatet efter skatt till 500 MSEK (424)[2]. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är 206 (192) MSEK respektive 150 (115) MSEK.

Rörelsens kassaflöde för 2009 på 789 MSEK (442) motsvarade 94 procent av rörelseresultatet (EBITA). Motsvarande siffror för fjärde kvartalet var 286 (222) MSEK respektive 121 procent.

Vinsten per aktie för helåret 2009 var 6,85 SEK (5,80)[2]. För fjärde kvartalet var vinsten per aktie 2,06 SEK (1,57)[2].

- 2009 var positivt för Loomis med ett förbättrat resultat och ett mycket starkt kassaflöde, trots lågkonjunktur och svag marknad. Den främsta orsaken till detta är att vi har minskat kostnaderna och ökat effektiviteten i hela koncernen, inte minst genom ett fokus på lönsamheten vid vart och ett av våra 370 lokalkontor. Detta i kombination med övriga förändringar som vi har genomfört gör att vi känner oss säkra på vår helårsprognos för 2010, en rörelsemarginal på 8 procent, säger Loomis VD Lars Blecko.


[1] Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar.

[2] Föregående års resultat efter skatt påverkades av utnyttjandet av tidigare ej värderade förlustavdrag i Storbritannien

För mer information, var god kontakta:
Lars Blecko, 070 641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 12 europeiska länder och i USA. Koncernen sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2010 kl.08.00.