Semcon

Starkt kassaflöde i slutet av året och höjd utdelning föreslås

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 14:00 CET

Strukturkostnader har till följd av detta belastat det fjärde kvartalet med 10 Mkr. Omorganisationen beräknas ge en årlig besparing på 6 Mkr. Kassaflödet har varit starkt och vår finansiella ställning är god. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 2,50 kr per aktie. Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt förbättras. Vi ser positivt på utvecklingen för 2014.

Fjärde kvartalet
• Rörelsens intäkter uppgick till 654 Mkr (671)
• Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (55) vilket gav en rörelsemarginal på 3,3 % (8,2)
• Kvartalet har belastats med strukturkostnader om 10 Mkr, nedskrivning i ett projekt om 5 Mkr samt av förseningar i ett större projekt
• Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (47)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 0,87 kr (2,58)


Januari-december
• Rörelsens intäkter uppgick till 2 508 Mkr (2 571)
• Rörelseresultatet uppgick till 125 Mkr (193) vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 % (7,5)
• Resultat efter skatt uppgick till 88 Mkr (141)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 4,86 kr (7,80)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 135 Mkr (186)
• Soliditeten uppgick till 49 % (47)
• Avkastning på eget kapital blev 15 % (28)
• Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr per aktie (2,00)

Intäkter och resultat
Fjärde kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 654 Mkr (671) vilket gav en organisk tillväxt på -2 procent. Det har även under det fjärde kvartalet varit en förhållandevis svag efterfrågan från vissa industrikunder.
Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (55) vilket gav en rörelsemarginal på 3,3 % (8,2). Kvartalet har belastats med strukturkostnader om cirka 10 Mkr till följd av framförallt införandet av den marknadsanpassade organisationen. Kvartalet har också belastats med en nedskrivning i ett större projekt om 5 Mkr. Dessutom har affärsområdet Automotive R&D haft ett svagt resultat beroende på att starten i ett större projekt flyttades fram från slutet av maj till december.

Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-2) vilket gav ett resultat före skatt på 20 Mkr (53). Kvartalets skattekostnad uppgick till -4 Mkr (-6). Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (47) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,87 kr (2,58).

Januari-december
Rörelsens intäkter uppgick till 2 508 Mkr (2 571) vilket gav en organisk tillväxt på -1 %. Affärsområdet Informatic har haft en god tillväxt under året. För övriga affärsområden är det den förhållandevis svaga efterfrågan från vissa industrikunder som påverkat försäljningen negativt.

Rörelseresultatet uppgick till 125 Mkr (193) vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 % (7,5). Det försämrade resultatet beror på lägre intäkter, kostnad för personalneddragningar under första kvartalet om 6 Mkr samt strukturkostnader om cirka 10 Mkr och en nedskrivning i ett större projekt om
5 Mkr under fjärde kvartalet. Dessutom har affärsområdet Automotive R&D haft ett svagt resultat framförallt beroende på att starten i ett större projekt flyttades fram sex månader. Föregående år redovisades en större vinstavräkning på 5 Mkr i ett projekt inom affärsområdet Automotive R&D.
Affärsområdena visar följande rörelsemarginal; Automotive R&D 3,5 % (6,6), Design & Development 3,3 % (6,7) och Informatic11,7 % (11,9).

Finansnettot uppgick till -7 Mkr (-7) vilket gav ett resultat före skatt på 118 Mkr (186). Periodens skattekostnad uppgick till -30 Mkr (-45). Resultat efter skatt uppgick till 88 Mkr (141) och resultat per aktie efter utspädning blev 4,86 kr (7,80).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (186) och koncernens likvida medel uppgick till 153 Mkr (116). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 262 Mkr (306) per den 31 december. Ett nytt kreditavtal tecknades i början av det tredje kvartalet. Det nya kreditavtalet består av en tre-årig låneram (”Revolving credit facility”) på 22,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2016. Därutöver finns sedan tidigare en checkräkningskredit på 150 Mkr (150).

Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 24 Mkr (22). Det egna kapitalet uppgick till 633 Mkr (579) och soliditeten till 49 % (47). Under andra kvartalet har en utdelning till aktieägarna utbetalts om 36 Mkr (-). Koncernens nettolåneskuld har under det senaste
året minskat med 68 Mkr, vilket medför att koncernen vid utgången av året hade en nettokassa om 7 Mkr (-61). Skuldsättningsgraden uppgick till - ggr (0,1) och räntetäckningsgraden blev 22,0 ggr (26,8).

Personal och organisation
Antal anställda den 31 december var 3 001 (3 000) och antal medarbetare i tjänst var 2 851 (2 887). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 816 (1 772), Design & Development 676 (701) och Informatic 509 (527).

Aktieutdelning
Enligt Semcons finansiella mål ska utdelningen till aktieägare långsiktigt utgöra minst en tredjedel av resultatet efter skatt. Utifrån redovisat resultat för 2013 föreslår styrelsen en aktieutdelning om 2,50 kr per aktie (2,00). Totalt utgör den föreslagna aktieutdelningen 51 procent av bolagets resultat efter skatt och uppgår till 45 Mkr. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till fredagen den 2 maj.

Framtidsutsikter
Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt förbättras. Semcon ser positivt på utvecklingen för 2014.

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en
mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic,
Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Ryssland.