Bengtsfors kommun

Starkt resultat 2005

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:13 CET

Bengtsfors kommuns bokslut för 2005 visar ett positivt resultat på 24,3 mkr, vilket är 2,1 mkr bättre än budgeterat. Därmed har anpassningen till minskade intäkter på 23,5 mkr, som uppstår i samband med att hyreskontrakten med Lear Corporation och Segerström & Svensson löper ut, genomförts.

Per nämnd/styrelse är resultatet fördelat enligt följande;
Kommunstyrelsen +3,0
Miljö och räddningsnämnden +0,6
Kultur och utbildningsnämnden -1,0
Samhällsbyggnadsnämnden +1,4
Socialnämnden -4,9
Överförmyndarnämnden +/-0
Finansförvaltningen +3,0

17,5 mkr av resultatet kommer att användas för att anpassa det bokförda värdet på kommunens fastigheter till marknadsvärdet. Motsvarande boksluts-disposition planeras för innevarande år 2006 och sedan kommer nya avskrivningsplaner för dessa fastigheter att upprättas. Effekten av detta blir att kommunens avskrivningskostnader blir lägre kommande år, vilket i sin tur innebär att det skapas ett ekonomiskt utrymme att använda för andra ändamål. Kommunens redovisade resultat blir således 6,8 mkr.

Det goda resultatet ger kommunen möjlighet att fortsätta minska låneskulden i samma höga takt som tidigare. Under 2005 har låneskulden minskat med 26,6 mkr från 154 mkr till 127,4 mkr. Under år 2007 beräknas låneskulden understiga 100 mkr.


För Bengtsfors kommunSven-Åke Gustavsson Sten-Inge Lilja
Kommunstyrelsens ordf. Ekonomichef


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Sten-Inge Lilja på tfn 0531-52 60 31 alt. 0709-37 70 31