Sjätte AP-fonden

Starkt resultat och hög aktivitet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:06 CET


Sjätte AP-fondens fondkapital ökade med 2,1 miljarder kronor under 2006 och uppgick vid årsskiftet till 17,2 miljarder kronor. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 16,1 procent. Avkastningen beräknad efter kostnader uppgick till 13,8 procent och motsvarar ett resultat på 2 064 miljoner kronor. Avkastningen överträffade målet om 7,2 procent.
– Aktiviteten i portföljen var hög under året. Många av Sjätte AP-fondens portföljbolag, i fonder och som direktinvesteringar, infriade sina affärsmål och några avyttrades. Börsnoteringen av Lindab och försäljningen av A Carlsson Research till danska Neurosearch var några av de viktigaste händelserna. Private equityverksamhetens resultat blev det bästa sedan Sjätte AP-fondens start 1996, säger Erling Gustafsson, VD, Sjätte AP-fonden.

Totalavkastning 16,1%
Sjätte AP-fondens totalavkastning före kostnader uppgick till 16,1 procent (11,0) under 2006.

Resultat 2 064 Mkr
Sjätte AP-fondens resultat 2006 uppgick till 2 064 miljoner kronor (1 241). Avkastningen beräknad efter kostnader uppgick till 13,8 procent (8,9) och överträffade målet om 7,2 procent.

Fondkapital 17,2 Mdkr
Sjätte AP-fondens fondkapital uppgick vid årsskiftet till 17,2 miljarder kronor (15,1).
• Fondkapitalet ökade under året i värde med 2,1 miljarder kronor.
• Sedan starten 1996 har fondkapitalet ökat i värde med 6,8 miljarder kronor.

Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet. Sjätte AP-fonden är en sfäroberoende investerare i ett urval private equity-fonder och direktägare i ett antal små och medelstora onoterade företag.

Sjätte AP-fondens årsredovisning kommer att Þ nnas tillgänglig på hemsidan www.apfond6.se från den 26 februari. För mer information: VD Erling Gustafsson tel. 031-741 10 00