Sportfiskarna

Starkt stöd för torskfiskestopp

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2002 14:06 CET

Biologiskt stöd för Torskfiskestopp
- Den beståndskollaps som man varnat för i 20 år är nu ett faktum.
-Drastiska åtgärder krävs omedelbart för att rädda torskbestånden.
- Varje fördröjning fördjupar beståndskrisen och förskjuter en återhämtning långt in i framtiden, om den då ens är möjlig.
-Ett svenskt torskfiskestopp ökar efter redan ett år lekbeståndet i Östersjön med 10%.
-Ett torskfiskestopp räcker inte – därefter krävs andra åtgärder för den fortsatta återuppbyggnaden av torskbestånden.
-För sportfiskeförbundet är det självklart att ställa upp på torskfiskestoppet

På seminariet ”Kris och förnyelse för fisken i kustzonen”, Stockholm 28-29 oktober 2002 behandlade forskare, myndigheter och intresseorganisationer bl.a. behovet av en reformering av fiskeriförvaltningen.

Beräkningar som presenterades på seminariet visar att ett ensidigt svenskt torskfiskestopp redan till år 2004 ökar lekbeståndet av torsk i Östersjön med drygt 10%. Effekterna av det ökade lekbeståndet ger åren därefter förutsättning för en snabbare återhämtning av bestånden.

Forskarna konstaterade också att utfiskningen av torsken i Östersjön och västerhavet visade samma utveckling som utanför New Foundland. Beståndssituationen är lika allvarlig runt Sveriges kuster, inte minst för västerhavet.

Det naturliga beteendet hos torskbestånden gör arten särskilt känslig för överfisket. När bestånden kollapsar sprider de sig inte som ”russin i en kaka” utan de sista resterna koncentreras till de optimala kärnområdena för arten. Här kan det storskaliga fisket fortsätta med goda fångster på det krympande beståndet medan det i resten av utbredningsområdet är ”soprent” på torsk.

Därför har utfiskningen av bestånden kunnat fortsätta under de senaste 20 åren medan det småskaliga yrkesfisket slagits ut liksom möjligheterna till sportfiske efter torsk för den breda allmänheten.

Seminariet var överens om att de senaste 30 årens misshushållning med fiskresurserna inte längre kan få fortsätta. Nu behövs det drastiska åtgärder – det finns inte utrymme att vänta.

Restaureras bestånden blir alla vinnare - torskbestånden, yrkesfisket och den miljon svenskar som fiskar på sin fritid runt Sveriges kuster.

Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström deklarerade att förbundet ställer upp bakom torskfiskestoppet och att självklart sportfisket skall ta sin del av ansvaret.

Seminariet var enigt om att fisket inte kan fortsätta som idag efter ett torskfiskestopp. De vinster som gjorts fiskas då snabbt upp.

Sportfiskarnas förslag till långsiktiga åtgärder fick starkt stöd:

- Förutom arbetet med att reformera den gemensamma fiskeripolitiken inom EU måste:
- Sverige inrätta bestämmelser som skyddar bestånden inom svensk kustzon ( ut till 12 sjömil ) och kräva av andra nationer att de följer svenska fiskeregler
- Här skall minimimått gälla som ger fisken chans att leka minst en gång. För Östersjön minst 40 cm och för västkusten 50 cm.
- En utflyttning av trålgränserna till minst 4 sjömil från kusten krävs för att skydda bestånden från det allt effektivare trålfisket.
- Inom särskilt viktiga lek- och uppväxtområden kan bara ett noga avvägt fiske tillåtas.
- Stopp för fiskeredskap som medför bifångster av betydande mängder undermålig torsk.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand, Fiskevårdskonsulent
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se
Tel: 0705-127649