Kalix kommun

Start för muddring av farled till Karlsborgs hamn i Kalix

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 09:34 CET

I februari startar ett stort projekt med att muddra farled till Karlsborgs hamn. Projektet, som består av fyra faser, innebär en investering på cirka 80 miljoner kronor och är en av de största infrastruktursatsningarna som Kalix kommun har varit inblandad i. Fredagen den 11 februari kl 10.00 inviger landshövding Per-Ola Eriksson arbetena vid Karlsborgs hamn.

Nu investeras totalt cirka 80 miljoner kronor i projektet ”Muddring av farled till Karlsborgs hamn”. Projektet tryggar farleden, säkerställer trafik med större båtar och vintersjöfart till Kalix samt ger potential att utveckla verksamheten i hamnen.

Projektägare är Kalix kommun, som tillsammans med det kommunala bolaget Karlsborgs Hamnbolag AB satsar drygt 20 miljoner av eget kapital. Medel har beviljats från EU:s strukturfond och medfinansiering sker också från Länsstyrelsen Norrbotten och Billerud AB. Andra aktörer är Norrbottens läns landsting, BDX, Bottenvikens Stuveri AB, Bay of Bothnia AB och Wagenborgs Shipping AB.

Media hälsas välkomna att delta när arbetena invigs. Landshövding Per-Ola Eriksson medverkar.

Tid: Fredagen den 11 februari kl 10.00
Plats: Sågverksviken, Karlsborgs hamn

Mer information om projektet
De fyra faserna i projektet genomförs under 3 år och omfattar muddring av 3 250 meter av farleden till Karlsborgs hamn till ett djup av 8,5 m och en bredd på 58 m. Även hamnbassängen muddras och dessutom sker upprustning av hamnens kajer. De muddermassor, preliminärt ca 600 000 m3, som tas upp skall i enlighet med beviljat miljötillstånd och vattendom deponeras på land. Invallning av två grunda havsvikar kommer att ske och utgöra deponi för massorna. Vattenarbeten sker vintertid med hänsyn till grumling av vattnet och för att minska inverkan på miljö och fiske.  

Syftet med projektet är att:

  • Säkra fortsatta möjligheter till fartygstransporter året runt till och från Karlsborgs Hamn.
  • Genom att öka andelen gods som fraktas med båt, minska kostnader och minska miljöpåverkan av transporter.
  • Genom möjligheten till kostnadseffektiva transporter säkra Billerud Karlsborgs fortsatt starka ställning i Europa. Billerud Karlsborg är Kalix största industri med 420 anställda, idag står fabriken för 50 procent av Europas vita säck- och kraftpappersproduktion.
  • Att verksamheter, vilka ser fartygstransporter som strategiskt viktiga, ska etableras i anslutning till hamnen.
  • Göra det ekonomiskt gynnat att öka vidareförädlingen av regionens råvaror genom att erbjuda effektiva transportmöjligheter.
  • Möjliggöra ökad samverkan mellan olika transportslag.
  • Möjliggöra ökad samverkan mellan de olika hamnarna i regionen.

 

Kontaktpersoner
Projektledare Lennart Vikström, e-post: Lennart.Vikström@billerud.com, tel 0923-66325
Biträdande projektledare Roland Sandberg, e-post: Roland.Sandberg@kalix.se, tel 0923-65041
Bernt Sturk, ordförande i Karlsborgsverkens Hamnbolag AB, e-post: spu.ab@telia.com, tel 070-677 55 51
Per Hallqvist, näringslivschef, Kalix kommun, e-post: Per.Hallqvist@kalix.se, tel 0923-65095
Peder Nilsson, näringslivsutvecklare, Kalix kommun, e-post: Peder.Nilsson@kalix.se, tel 0923-65635

Mer information:
Läs mer om projektet på Kalix kommuns hemsida, www.kalix.se/karlsborgshamn