Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk bidrar till att miljömålet ”levande skogar” uppnås

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 15:49 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) och Naturvårdsverket genomför ett markbyte som innebär att ytterligare 110 000 hektar skogsmark får ett formellt skydd som naturreservat. Knappt hälften av arealen räknas in i miljömålet ”levande skogar”.  Merparten av skogarna är så kallade fjällnära skogar med höga naturvärden.

Statens fastighetsverk överför 68 000 hektar av verkets frivilligt skyddade skogsmark till Naturvårdsverket utan ersättning. Dessutom överförs ytterligare 42 000 hektar produktiv skogsmark till Naturvårdsverket genom ett markbyte. Totalt skyddas 110 000 hektar skogsmark långsiktigt genom ombildning till naturreservat. Skyddet av områdena bidrar till att uppnå miljömålen levande skogar och storslagen fjällmiljö.

–         Det känns bra att vi har kommit överens i denna fråga. SFV har hela tiden varit positiva till att bilda reservat, och det av regeringen beslutade markbytet har möjliggjort att både Naturvårdsverket och Statens fastighetsverk på ett effektivare sätt kan utveckla sina respektive verksamheter, säger Pär Färdmo, markchef på Statens fastighetsverk.

Cirka 42 000 hektar av området ligger nedanför gränsen för fjällnära skog och räknas in i arealmålet för det av riksdagen fastslagna miljömålet ”Levande skogar”. Den övriga delen bidrar positivt till de båda andra miljömålen ”Storslagen fjällmiljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv” tack vare sin storlek och höga biologiska mångfald. Markbytet gör att Naturvårdsverket kan skapa stora och sammanhållna naturreservat, där storleken i sig är en viktig faktor. Bytet innebär också att ett markområde kring Storblaiken - beläget på kommungränsen mellan Sorsele och Storuman i Västerbottens län - överförs till Statens fastighetsverk från Naturvårdsverket. I detta område projekteras nu för uppförande av en vindkraftspark.


Pressbilder: www.sfv.se


För mer information kontakta:
Pär Färdmo, fastighetschef SFV Mark, 070-665 83 62, par.fardmo@sfv.se
Jan Naumburg, informatör SFV Mark, 070-132 25 44, jan.naumburg@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare SFV, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.