Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk ger både ros och ris till hyresutredning

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 10:28 CEST

Remissvar gällande ändamålsfastigheter:
Statens fastighetsverk ger både ros och ris till hyresutredning

Statens fastighetsverk (SFV) delar ändamålsfastighetskommitténs uppfattning att huvudprincipen fortsatt ska vara marknadshyressättning. Till skillnad från kommittén anser SFV bland annat att det är regeringen som ska besluta om vilka statliga kulturbyggnader som ska kunna ha kostnadshyra. Vidare måste regeringen säkerställa att
statliga myndigheter efterlever beslut fattade av regering och riksdag.

- Nu finns förutsättningar att komma ifrån en helt oacceptabel situation där vissa kostnadshyresgäster har ifrågasatt vad regering och riksdag har beslutat och därmed satt sig över dessa beslut, säger SFV:s generaldirektör Bo Jonsson.

Kostnadshyra bör begränsas
SFV delar kommitténs uppfattning att kostnadshyra endast ska användas då marknadshyra inte kan tillämpas på grund av att jämförelseobjekt saknas. SFV anser att det även fortsättningsvis ska vara regeringen som bestämmer i vilka fastigheter kostnadshyra ska tillämpas, inte en statlig nämnd som utredningen föreslår. För att kostnadshyresmodellen ska fungera krävs att hyresgästen har ekonomiska möjligheter att möta de kostnader för exempelvis periodiskt underhåll som uppkommer under en fastighets livscykel. Det är endast regeringen som kan säkerställa att kulturinstitutionerna får
kompensation för hyreskostnaderna inom anslagssystemets ramar. SVF menar därför att det vore ytterst olyckligt om en nämnd, utan ansvar för de ekonomiska konsekvenserna, skulle avgöra vilka fastigheter som ska omfattas av kostnadshyra.

Drift, underhåll och avkastningskrav
SFV stödjer kommitténs förslag att en oberoende besiktningsman ska bedöma underhållsbehov och avgöra om underhållet verkligen är eftersatt i de fall hyresgäst och hyresvärd har olika uppfattningar.
Det är dock regeringen som måste klargöra hur åtgärdande av eftersatt underhåll ska finansieras.
SFV delar kommitténs åsikt att ansvar för underhåll av statliga byggnadsminnen och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter kräver särskild kunskap och att ansvar för underhållet även i fortsättningen ska ligga hos SFV. Av samma skäl tar SFV bestämt avstånd från kommitténs förslag att hyresgästen ska
kunna bestämma hur ansvaret för driften ska fördelas. Det är också nödvändigt att slå fast att kostnader för kapital bundet i fastigheterna ingår i hyresunderlaget och att dessa kostnader inte är förhandlingsbara. Avkastningskravet fastställs av regeringen och i den mån hyresgästen har synpunkter på avkastningskravets storlek är det till regeringen man ska vända sig med sina synpunkter.

Förhandlingsstöd och instans för hyrestvister
SFV anser att kommitténs förslag att statliga kulturinstitutioner ska kunna anlita ett förhandlingsstöd i samband med hyresförhandlingar är mycket bra. Ett professionellt förhandlingsstöd skulle underlätta hyresförhandlingarna för både hyresgäst och hyresvärd. Att inrätta en nämnd för hyrestvister som parterna kan vända sig till för att lösa hyrestvister är bra, anser SFV. SFV pekar dock på att det är
regeringen som slutligen måste ta det budgetpolitiska ansvaret.

Hoppas på tydlighet
SFV framhåller att det är olyckligt att hyressättningsfrågan för kulturinstitutioner blockerats med negativa konsekvenser för berörd personal hos såväl hyresgäst som hyresvärd. Förhoppningen från SFV:s sida är att dessa frågor nu kan klargöras av regeringen så att man i framtiden kan slippa den typ av konflikter kring kostnadshyressättning som förevarit de senaste åren .

Läs remissvaret i sin helhet på www.sfv.se

Fakta hyror
I dag finns två sorters hyressättning på den statliga hyresmarknaden. Den ena modellen är en marknadsbaserad hyra, som bygger på hyra för likvärdiga lokaler. Den andra är en sk kostnadshyra som ska täcka på kostnaderna för drift, underhåll, administration, kapitalkostnader och avkastningskrav. Kostnadshyra ska tillämpas på fem kulturinstitutioner i Stockholm. Dessutom använder SFV en form av kostnadshyra, balanshyra, för hyressättning av större investeringsprojekt.

För mer information kontakta:
Cecilia Molvin, pressekreterare Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 87, 070-796 71 87
Fax: 08-696 70 37
E-post: press@sfv.se www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår
gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och
kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.