Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk öppnar för vindkraft

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 12:22 CET

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar landområden motsvarande en sjundedel av Sveriges yta. Det rör sig i första hand om markområden i fjälltrakterna, jord- och skogsbruksfastigheter i södra Sverige samt öar längs hela den svenska kusten. I en förstudie, som nyligen tagits fram på uppdrag av SFV, redovisas vilka områden som kan vara lämpliga för etablering av vindkraftverk.

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla med stor potential. Riksdagens mål är att det i Sverige ska vara möjligt att producera 10 TWh vindkraftsel år 2015 samtidigt som EU:s medlemsländer enats om att en femtedel av energiproduktionen ska komma från förnybara källor senast 2020.

- Statens fastighetsverk arbetar sedan många år aktivt med miljöförbättringar. Mot bakgrund av Riksdagens mål är det viktigt för oss att ta reda på i vilken omfattning vindkraftsetablering kan ske på de områden vi förvaltar. Det är bakgrunden till förstudien, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Förstudien har tagits fram av Enetjärn Natur AB i Umeå och redovisar potentiella och prioriterade områden för vindkraft på SFV:s marker. Utredningen redovisar vindförhållanden på olika platser och den lokala infrastrukturen som till exempel avståndet till det befintliga kraftnätet. Den tar även upp begränsande faktorer som värdefulla natur- och kulturmiljöer eller närhet till bebyggelse, som gör vind¬krafts¬etablering olämplig.

– Det är en bra förstudie. Vi har nu ett underlag som visar potentiella områden för vindkraft, säger Pär Färdmo. Nästa steg blir att fördjupa diskussionen kring etablering av vindkrafts¬anläggningar på de marker Statens fastighetsverk förvaltar.

I studien föreslås 31 områden som i första hand bör prioriteras. Innan man kan gå vidare med eventuella etableringar måste de aktuella områdena utredas i detalj då det gäller motstående intressen, vindförutsättningar samt övriga ekonomiska och juridiska förutsättningar.

För mer information kontakta:
Pär Färdmo, fastighetschef Statens fastighetsverk, 063 199 391, par.fardmo@sfv.se
Jan Naumburg, informatör/skogsskötselspecialist Statens fastighetsverk 070 132 25 44, jan.naumburg@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se


Pressbilder: www.sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.