Finansdepartementet

Statens försäljning av 255 miljoner aktier i Nordea avslutad, med intäkter om 19 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 11:48 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I NORDEA BANK AB

- Intäkterna från försäljningen på 19 miljarder kronor kommer att användas för att minska statsskulden och därigenom stärka den svenska ekonomin, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Regeringen offentliggör idag att den slutfört försäljningen av 255 miljoner aktier i Nordea Bank AB ("Nordea") för 74,5 kronor per aktie genom ett accelererat auktionsförfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare. Försäljningen motsvarar cirka 32 procent av statens totala ägande i bolaget och reducerar statens ägarandel i Nordea från tidigare 19,8 procent till 13,5 procent.

Statens försäljning av aktier i Nordea är i enlighet med regeringens uttalade avsikt att minska statens ägande i de bolag som verkar på kommersiella marknader med effektiv konkurrens, såvida företaget inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att lösa på något annat sätt. Regeringens utgångspunkt har alltid varit att skattebetalarnas intressen ska värnas på bästa sätt.

Intäkterna från transaktionen uppgår till 19 miljarder kronor och kommer att användas för att reducera den svenska statsskulden.

- De statliga företagen är viktiga för Sverige och staten ska fortsätta vara ägare till ett bolag där det finns ett särskilt samhällsuppdrag. I annat fall är statens uppgift att ange ramar och regler för näringslivet, inte att äga och driva företag, säger Peter Norman.

Staten har förbundit sig att inom 90 dagar efter transaktionens slutförande inte avyttra ytterligare aktier i Nordea.

Nomura var global coordinator och joint bookrunner, Morgan Stanley och SEB Enskilda var joint bookrunners, och Danske Bank var co-lead manager i denna transaktion. Nomura har varit statens finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling har varit statens juridiska rådgivare.

Peter Norman kommer att ge en pressträff  idag 11.30 i Bella Venezia i Rosenbad. Pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta pressmeddelande och uppgifterna häri är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller sälja, några värdepapper i Nordea i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA samt District of Columbia) ("USA"). Värdepapperna som refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registreringskrav enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Den svenska staten har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande eller något exemplar av det får inte distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, i eller till eller från USA, Australien, Kanada eller Japan. Överträdelser av denna begränsning kan innebära brott mot amerikansk, kanadensisk, australiensisk eller japansk värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämns "Prospektdirektivet"). Den svenska staten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den svenska statens eventuella försäljning av aktier i Nordea. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till juridiska personer som är kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten såsom definierat i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras endast till och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde, icke registrerade sammanslutningar, etc.") i Order eller (iv) andra personer till vilka det lagligen kan delges, gemensamt benämnda "relevanta personer". Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet eller försäljningen av aktierna i vissa jurisdiktioner kan vara begränsat av lag. Inga åtgärder har vidtagits av den svenska staten, Nomura International, Morgan Stanley, SEB Enskilda eller av någon till dem närstående, som skulle, eller är ägnad att, tillåta ett offentligt erbjudande avseende aktierna i någon jurisdiktion, eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande- eller informationsmaterial avseende aktierna i någon jurisdiktion där ett sådant agerande är olagligt. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av den svenska staten, Nomura International, Morgan Stanley eller SEB Enskilda att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

Investeringsbeslut att köpa aktier i försäljningen ska tas baserat på uteslutande publikt tillgänglig information. För sådan information vilar inget ansvar på, eller har någon oberoende granskning gjorts av, den svenska staten, Nomura International, Morgan Stanley, SEB Enskilda eller någon till dem närstående.

Nomura International, Morgan Stanley och SEB Enskilda agerar endast för den svenska staten och ingen annan i samband med försäljningen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än den svenska staten för tillhandahållande av det skydd som bereds till Nomura Internationals, Morgan Stanleys eller SEB Enskildas klienter eller för rådgivning i samband med försäljningen.


VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta pressmeddelande och uppgifterna häri är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller sälja, några värdepapper i Nordea i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.
Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA samt District of Columbia) ("USA"). Värdepapperna som refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registreringskrav enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Den svenska staten har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.
Detta pressmeddelande eller något exemplar av det får inte distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, i eller till eller från USA, Australien, Kanada eller Japan. Överträdelser av denna begränsning kan innebära brott mot amerikansk, kanadensisk, australiensisk eller japansk värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämns "Prospektdirektivet"). Den svenska staten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den svenska statens eventuella försäljning av aktier i Nordea. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till juridiska personer som är kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten såsom definierat i Prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande distribueras endast till och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde, icke registrerade sammanslutningar, etc.") i Order eller (iv) andra personer till vilka det lagligen kan delges, gemensamt benämnda "relevanta personer". Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.
Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet eller försäljningen av aktierna i vissa jurisdiktioner kan vara begränsat av lag. Inga åtgärder har vidtagits av den svenska staten, Nomura International, Morgan Stanley, SEB Enskilda eller av någon till dem närstående, som skulle, eller är ägnad att, tillåta ett offentligt erbjudande avseende aktierna i någon jurisdiktion, eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande- eller informationsmaterial avseende aktierna i någon jurisdiktion där ett sådant agerande är olagligt. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av den svenska staten, Nomura International, Morgan Stanley eller SEB Enskilda att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.
Investeringsbeslut att köpa aktier i försäljningen ska tas baserat på uteslutande publikt tillgänglig information. För sådan information vilar inget ansvar på, eller har någon oberoende granskning gjorts av, den svenska staten, Nomura International, Morgan Stanley, SEB Enskilda eller någon till dem närstående.
Nomura International, Morgan Stanley och SEB Enskilda agerar endast för den svenska staten och ingen annan i samband med försäljningen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än den svenska staten för tillhandahållande av det skydd som bereds till Nomura Internationals, Morgan Stanleys eller SEB Enskildas klienter eller för rådgivning i samband med försäljningen.


Tid och plats:
Peter Norman kommer att ge en pressträff  idag 11,30 i Bella Venezia i Rosenbad. Pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se.
Medtag presslegitimation.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45