Statistiska centralbyrån, SCB

Statistik för avrinningsområden 2000

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 13:05 CET

I Statistiskt meddelande om Statistik för avrinningsområden 2000 redovisas statistik för de föreslagna vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden. Det är i första hand avsedd att användas som bakgrundsmaterial vid bl.a. vattenplanering, vattenvård och vattenundersökningar.

I detta SM ingår uppgifter om markanvändning, antal husdjur, befolkning, uppgifter om avloppssystem för befolkning i småhus och lantbruk samt antal fritidsfastigheter. Statistiken är bearbetningar av uppgifter som tidigare publicerats med annan geografisk indelning.

Ramdirektiv för vatten
Till grund för detta SM ligger EG:s ramdirektiv om vatten som blev antaget under sommaren 2000. 2001 tillsatte regeringen en särskild utredare för att utarbeta förslag till organisation för genomförande av (Dir 2001:78). Ramdirektivets materiella innehåll kommer också att implementeras i svensk lagstiftning (Proposition 2003/04:2). Det innebär att förvaltningen av vattenresurser nu sannolikt ska ske per föreslagna vattendistrikt. Resultaten i rapporten redovisas för de föreslagna vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som publiceras på SCB:s webbplats under dagen.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Statistikansvarig myndighet
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Fax 08-20 29 25

Förfrågningar
Anders Widell
Tfn 08-698 12 21

Producent
SCB, Programmet för regional planering och naturresurser
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Håkan Hedenvind
Tfn 08-506 950 64
Epost hakan.hedenvind@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.