Statistiska centralbyrån, SCB

Stigande exportpriser i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:40 CET

Från september till oktober steg exportpriserna med 0,9 procent och producentpriserna på hemmamarknaden med 0,5 procent. Producentpriserna totalt sett steg med 0,7 procent. Prisstegringen beror främst på högre priser på järn och stål.

Producentpriser
Producentpriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från september till oktober. Priserna på stål och metall steg med 5,9 procent och bidrog med 0,6 procentenheter till uppgången. Vidare bidrog prisökningar på sågat trä samt massa, papper och pappersvaror med 0,1 procentenhet till uppgången. Nedgången motverkades främst av lägre priser på petroleumprodukter samt el- och optikprodukter (-0,1 procentenhet vardera).

På hemmamarknaden steg producentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent från september till oktober. Högre priser på stål och metall bidrog med 0,4 procentenheter till uppgången. Prisförändringar på livsmedel, sågat trä, baskemikalier samt massa, papper och pappersvaror bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Lägre priser på petroleumprodukter motverkade uppgången med -0,2 procentenheter. Även lägre priser på instrument etc. hade en motverkande effekt (-0,1 procentenhet).

Priserna på exportmarknaden steg i genomsnitt med 0,9 procent från september till oktober. Högre priser på stål och metall bidrog med 0,7 procentenheter till uppgången. Priserna steg även på transportmedel, sågat trä samt massa, papper och papp vilka bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Prissänkningar på petroleumprodukter samt el- och optikprodukter motverkade uppgången (-0,1 procentenhet vardera).

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 4,2 procent, vilket är högre än föregående månad då motsvarande uppgift var 3,6 procent. På hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat med 5,6 respektive 3,3 procent det senaste året. Motsvarande uppgift i september var 5,0 på hemmamarknaden och 2,5 på exportmarknaden.

Importpriser
Importpriserna var oförändrade från september till oktober. Priset på råolja samt på petroleumprodukter sjönk även denna månad och bidrog med -0,3 procentenheter vardera. Nedgången motverkades av stigande priser på stål och metall. Där bidrog högre priser på järn, stål och ferrolegeringar med 0,1 procentenhet och andra metaller än järn med 0,2 procentenheter. Stigande priser noterades även för baskemikalier samt el- och optikprodukter, vilka bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Från oktober 2005 till oktober 2006 har importpriserna stigit med 2,6 procent, vilket är en ökning jämfört med september då motsvarande siffra var 2,5 procent.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med i genomsnitt 0,2 procent från september till oktober. Stigande priser på stål och metall bidrog främst till uppgången. Högre priser på järn, stål och ferrolegeringar bidrog med 0,2 procentenheter och andra metaller än järn med 0,1 procentenhet. Vidare bidrog baskemikalier, sågat trä samt livsmedel och drycker med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Lägre priser på råolja och petroleumprodukter motverkade uppgången med -0,2 procentenheter vardera.

Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 4,0 procent. Priserna på konsumtionsvaror ökade under samma period med 0,4 procent. Priserna på insatsvaror steg med 12,5 procent medan investeringsvaror sjönk med 0,5 procent från oktober 2005 till oktober 2006. Energirelaterade varor sjönk med 6,4 procent under samma period.

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronans värde mot amerikanska dollarn med 1,3 procent, mot brittiska pundet med 0,8 procent, mot euron med 0,1 procent och mot danska kronan med 0,1 procent från september till oktober. Kronans värde förstärktes under motsvarande period mot norska kronan med 2,9 procent

Tabell finns på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____183606.asp

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el
I Sverige beräknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor, dvs. produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från september till oktober steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,5 procent. Producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden steg med 0,6 procent under samma period. Sedan oktober 2005 har priserna stigit med 6,3 procent på hemmamarknaden och 4,8 procent för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, ökade från september till oktober med i genomsnitt 0,2 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, sjönk med 4,9 procent jämfört med föregående månad. Från oktober 2005 till oktober 2006 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 18,2 procent. Elpriserna har ökat med 37,0 procent under samma tolvmånadersperiod.

Publikation

Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats: http://www.scb.se/Templates/PlanerPublicerat/Default.aspx?742617000027=2355

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=PR0301

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats: http://www.scb.se/templates/Product____34010.asp

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för november publiceras 2006-12-21 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 946 04

Förfrågningar
Johan Deremar
Tfn +46 8 506 949 09
E-post johan.deremar@scb.se
Martin Kullendorff
Tfn +46 8 506 944 32
E-post martin.kullendorff@scb.se