STIK - Stockholms Innovatörskrets

STIK sjösätter ett pilotprojekt som tillför FoU till svenska företag

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 16:32 CEST

Under 2015 kommer Stockholms Innovatörskrets att driva ett pilotprojekt tillsammans med ett stort antal företag i Stockholms- och Mälardalsregionen. Projektet - kallat UTM - syftar till att ge företagen kontinuerliga licenser till produkter för varje företags nischade verksamhet.

Örjan Strandberg, ordförande för STIK och initiativtagare till modellen:

- Vi har identifierat att en övervägande del av Sveriges små och medelstora företag saknar egna resurser för produktutveckling. Att kontinuerligt utveckla sitt produktsortiment är ju en förutsättning för att inte tappa marknadsandelar i en konkurrens som i takt med globaliseringen blir allt hårdare.

Projektets grundidé utgår från företagens naturliga behov av produktförnyelse. I STIKs egen medlemskrets finns potentiellt c:a 350 produktutvecklare och FoU-experter.

- Det är ju i praktiken vad uppfinnare och innovatörer i själva verket är! säger Örjan.


- Egentligen är konceptet UTM ganska enkelt. Vi har arbetat fram en modell och struktur för att fortlöpande kunna förse företag med nya produktlicenser. Företaget tecknar sig kostnadsfritt för de innovationer, uppfinningar eller idéer man vill förvärva.

- Det är sedan företaget som tar i produktifieringen, tillverkningen, marknadsföringen och försäljningen. Uppfinnaren/innovatören får sin ersättning i form av royalty först när produkten, systemet eller den innovativa tjänsten omsätts på marknaden, säger han.

Projektet har i skrivande stund finansiellt stöd av Vinnova. Tanken med piloten som skall pågå under 18 månader från och med 2015 syftar främst till att - genom den relativt stora omfattningen på deltagande uppfinnare/innovatörer, i skrivande stund drygt 200 - och de många företagen - verifiera modellens effektivitet .

Vid ett positivt utfall är planen att skala upp modellen nationellt, för att på företagssidan kunna omfatta hela näringslivet och att på innovatörssidan motsvarande omfatta Sveriges alla uppfinnare och innovatörer som licensleverantörer i systemet.

- Vi har uttryckt det som att vi förser svenska företag med externa FoU-resurser, där företagen saknar egna sådana, säger Örjan Strandberg.

UTM omfattar dock inte bara produktlicenser. I modellen finns även funktioner som liknar den bemanningsföretagen har. Eftersom i stort sett varje STIK-medlem har en utvecklad expertis inom sitt specifika produktområde, erbjuds företagen denna expertis på konsultbasis.

- Man anlitar kanske en av våra medlemmar för en kortare period, för att specifikt optimera sin fabrikslina. Eller för att lösa något tekniskt eller mekaniskt problem som företaget har identifierat.

I konceptet UTM finns även avtalsnivåer för samarbeten och partnerskap, där det företag som kanske önskar avknoppa den nya produkten i ett särskilt företag och som genom uppfinnarens know-how vill säkra kontinuiteten i produktutvecklingen, kan göra så genom sagda avtal.

Mer information:

Örjan Strandberg
ordf@stik.se

STIK är en ideell förening som genom sitt helägda dotterbolag; Inventorum Service AB ger STIKs medlemmar tillgång till ett omfattande nätverk av innovations-specialiserade tjänsteföretag.

Kärnverksamheterna i STIK är främst rådgivning och utbildning, med syfte att ge uppfinnaren/innovatören kontroll över sin egen kommersialiseringsplan och att också ge en helhetsbild över det svenska innovationslandskapet. Därutöver bedriver STIK också marknadspolitiskt arbete och lobbying i innovationsfrågor. STIK är även involverat i ett stor antal samarbeten och innovationsprojekt.