Stille AB

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:01 CET

Nettoomsättningen ökade med 12 % till 117,1 (104,3) mkr under året.
Rörelseresultatet uppgick -24,3 (5,4) mkr för året.
Resultat per aktie blev -0,09 (0,01) kronor för året.
Distributionsavtal för kirurgiska instrument har tecknats med Micrins Surgical Inc, USA
Fjärde kvartalet

Omfattande åtgärdsprogram för att öka lönsamheten fortlöper
Åtgärdsprogram med omstrukturering i USA genomfört
Stilles bordsförsäljning påverkas indirekt kraftigt av FDA-beslut


Väsentliga händelser efter periodens slut
Anders Weilandt utsågs till ny verkställande direktör den 9 januari 2007. Weilandt har agerat som tillförordnad verkställande direktör för Stille sedan den 16 augusti 2006
Den nya ledningen för den amerikanska verksamheten har med kraft vidtagit åtgärder för att öppna nya försäljningskanaler i USA
Stille i korthet
jan-dec 2006
jan-dec 2005
okt-dec 2006
okt-dec 2005

Omsättning, mkr
117,1
104,3
29,2
32,9

Rörelseresultat, mkr
-24,3
5,4
-5,4
2,6

Resultat före skatt, mkr
-26,3
2,3
-5,9
1,9

Rörelsemarginal %
-21
5
-19
8

För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 11

Besök även www.stille.se

Stille AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kirurgiska instrument samt undersöknings- och genomlysningsbord. Stille AB grundades 1841 med fokus att utveckla innovativa produkter med hög precision och kvalitet. Stille AB med 53 medarbetare har kontor i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och i Breda (Nederländerna). Stille AB är noterat på First North.

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/09/56/FB/wkr0001.pdf