Stille AB

STILLE: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:12 CEST


Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 23 % till 22,4 (18,2) mkr.

· Rörelseresultatet förbättrades till 1,6 (0,6) mkr.

· Resultatet efter skatt förbättrades till 0,6 (-0,5) mkr.

· Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,8 (-0,9) mkr.

· Resultat per aktie blev 0,2 (-0,2) öre.


Perioden januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 14 % till 71,4 (62,4) mkr.

· Rörelseresultatet förbättrades till 2,8 (-3,9) mkr.

· Resultatet efter skatt förbättrades till 0,5 (-6,6) mkr.

· Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-3,0) mkr.

· Resultat per aktie blev 0,2 (-3) öre.

· Soliditeten uppgick till 15 (15) procent.

Stille AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kirurgiska instrument samt undersöknings- och genomlysningsbord. Stille AB grundades 1841 med fokus att utveckla innovativa produkter med hög precision och kvalitet. Stille AB med 50 medarbetare har kontor i Solna, Eskilstuna och Dallas (USA). Stille AB (publ) är noterat på NGM-börsen.Tredje kvartalet

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade under det tredje kvartalet med 23 procent till 22,4 (18,2) mkr. Försäljningsframgångarna har skett inom båda verksamhetsområdena. Instrument har ökat omsättningen med 6 procent och Bord med 38 procent.

I jämförelse med tredje kvartalet 2004 ökade bruttomarginalen från 41,0 % till 47,8 %.

Rörelseresultatet förbättrades till 1,6 (0,6) mkr. Rörelseresultatet för koncerngemensamma poster
blev -0,5 (-2,3) mkr.

Resultatet efter skatt förbättrades till 0,6 (-0,5) mkr.

Verksamhetsområde Instrument

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa instrument för kirurgi. Produkterna tillverkas i egen anläggning i Eskilstuna och säljs i Sverige av egna säljare samt på olika exportmarknader genom fristående distributörer. Därutöver har Stille ett antal agenturer i Sverige. Verksamheten bedrivs i Stille Surgical AB.

Försäljningen inom verksamhetsområdet har ökat med 6 procent till 10,0 (9,4) mkr.

Periodens försäljning fördelar sig på egenproducerade instrument sålda i Sverige 1,7 (1,6) mkr, egenproducerade instrument på export 5,0 (4,4) mkr, agenturprodukter 2,5 (2,7) mkr, service 0,5 (0,5) mkr samt övriga intäkter 0,3 (0,2) mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (1,8) mkr.

Verksamhetsområde Bord

Stille marknadsför två grundtyper av bord: genomlysningsbara operationsbord (ImagiQTM) och undersökningsbord (Sonestabord) för gyn-obstetrik, urodynamik samt undersökningsbord för genomlysning. Verksamheten bedrivs i Stille Sonesta AB och Stille Sonesta, Inc, USA.

Omsättningen inom verksamhetsområde Bord uppgick till 12,3 (8,9) mkr, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen fördelar sig på ImagiQTM i USA 5,1 (3,8) mkr, Sonestabord i USA 3,8 (3,0) mkr, ImagiQTM i övriga världen 1,8 (0,0) mkr och Sonestabord i övriga världen 1,8 (1,9) mkr samt övriga intäkter -0,2 (0,2) mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (0,2) mkr.

Januari till september

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 71,4 (62,4) mkr. Bruttomarginalen blev 44,2 (43,7) procent. Under första halvåret 2004 ingick verksamhetsområde Konsument i omsättningen med 2,0 mkr. Verksamhetsområdet såldes i mars 2004. Rensat för Konsumentverksamheten har omsättningen för jämförbara verksamheter ökat med 18 procent.

Omkostnaderna minskade till 28,8 (31,1) mkr varav 2,9 mkr avser koncerngemensamma kostnader. Försäljningskostnaderna ökade till 16,5 (13,6) mkr medan de administrativa kostnaderna minskade från 17,3 till 12,2 mkr. Kostnader för reduktion av personal och andra omstruktureringskostnader ingår i resultatet med 0,1 (3,4) mkr. Dessa kostnader upphörde under första kvartalet.

Rörelseresultatet förbättrades till 2,8 (-3,9) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-6,6) mkr.

Rörelseresultatet för koncerngemensamma poster blev -2,8 (-9,8) mkr.


Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-0,9) mkr. Det negativa kassaflödet har uppstått på grund av att den starka expansionen inom verksamhetsområde Bord har lett till en ökad bindning av rörelsekapital.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,3 (2,2) mkr. Därutöver finns outnyttjade checkräkningskrediter på sammanlagt 0,9 (0,3) mkr.

Soliditeten uppgick den 30 september till 15 (15) procent.

Stilles hade vid utgången av perioden en skuld till sin huvudägare, Linc AB, om 13,3 mkr. Denna skuld har ökat med 4,9 mkr under de senaste 12 månaderna.

Verksamhetsområde Instrument

Omsättningen har för verksamhetsområde Instrument uppgått till 35,1 (32,7) mkr. Detta är en ökning med 7 procent.

Omsättningen fördelar sig på egenproducerade instrument sålda i Sverige 6,6 (6,2) mkr, egenproducerade instrument på export 16,7 (14,2) mkr, agenturprodukter 9,3 (9,6) mkr, service 1,6 (1,6) mkr och övriga intäkter 0,9 (1,1).

Rörelseresultatet i uppgick till 5,6 (6,7) mkr.

Verksamhetsområde Bord

Verksamhetsområde Bord ökade omsättningen med 31 procent från 27,7 mkr föregående år till 36,2 mkr.

Försäljningen av Sonestabord har under perioden uppgått till 16,6 (14,6) mkr, varav 10,9 (8,2) mkr avser den amerikanska marknaden och 5,7 (6,4) mkr övriga världen. ImagiQTM har sålts i USA för 14,8 (10,8) mkr och i resten av världen för 4,5 (1,8) mkr. Övriga intäkter har uppgått till 0,3 (0,5).

Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (-1,0) mkr.

Verksamhetsområde Konsument

Verksamhetsområde Konsument avyttrades i mars 2004. Föregående års omsättning uppgick till 2,0 mkr i perioden och rörelseresultatet 0,4 mkr.

Utveckling

Ett nytt bord för urodynamisk undersökning har lanserats. Det nya bordet stör ej genomlysningen av patienten och kan positioneras i alla lägen för att underlätta för läkaren och öka bekvämligheten för patienten. Det finns idag inget likvärdigt bord. Det nya bordet har tagits emot positivt av marknaden.

Inom verksamhetsområde Instrument har Stille tagit fram ett nytt sortiment av mikroinstrument avsett framför allt för plastikkirurgi och kärlkirurgi. Sortimentet består av saxar, pincetter samt nålförare i olika utföranden. Sortimentet ger ett viktigt tillskott av kompletterande produkter under Stilles varumärke.

Stille TedorTM behöver utvecklas ytterligare innan produkten kan marknadsintroduceras. Under perioden har inte några utvecklingsinsatser gjorts på produkten. Vidare utveckling av produkten kommer att återupptas när en samarbetspartner har identifierats. Stille räknar inte med att produkten skall generera någon försäljning under 2005.

Investeringar

Investeringar uppgick till 1,6 (1,0) mkr och avser i huvudsak aktivering av utvecklingskostnader för ett nytt urodynamiskt bord.

Eventuell avyttring av verksamhetsområde Bord

Som tidigare meddelats i pressmeddelande 31 maj samt i föregående delårsrapport utvärderar Stille en fokusering av verksamheten vilket innebär att verksamhetsområde Bord kan komma att avyttras. Diskussioner pågår och beslut kommer att tas inom den närmaste månaden.

Notering

Linc AB äger 83,5 procent av aktierna i Stille AB. Enligt noteringsavtalet med NGM innebär det budplikt för en aktieägare om innehavet överstiger 40 procent. NGM har beslutat att från och med den 2 juni 2005 observationsnotera Stille till dess att Linc uppfyller nämnda krav. Ett bolag kan normalt sett vara observationsnoterat under högst 6 månader.

Personal

Medeltalet anställda har minskat till 50 (61). Antalet anställda den 30 september var 50.

Prognos

Styrelsen bedömer att Stille under det fjärde kvartalet kommer att kunna generera ett resultat i nivå med resultatet för tredje kvartalet.

Kommande rapporter

Stille lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Bokslutskommuniké 2005 2006-02-17


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner.

De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i koncernredovisningen för 2004, not 1. Där framgår bl.a. att IFRS tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna.

Implementeringen av IAS 39, Finansiella instrument, ger inte upphov till några effekter för Stillekoncernen.

Effekten på eget kapital och resultatet för jämförelsetalen 2004 visas i not 2 i denna delårsrapport.

Alla belopp i följande resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser m m presenteras i tusental kronor om inte annat anges.

Solna 20 oktober 2005

Claes Stenlander
Verkställande direktörGranskningsrapport avseende översiktlig granskning

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- oh årsredovisningslagarna.

Stockholm 20 oktober 2005

Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41552

Stille utvecklar, producerar och marknadsför medicintekniska produkter för kunder med höga krav på funktion, prestanda, kvalitet och servicenivå.