Statens folkhälsoinstitut

Stimulansbidrag för utveckling och utvärdering av föräldrastöd - delredovisning

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 13:10 CEST

Statens folkhälsoinstitut överlämnade den 30 juni den andra delredovisningen för uppdraget att fördela stimulansbidrag till utveckling och utvärdering av föräldrastöd. Slutredovisning sker den 30 juni 2014.

Sammanfattningsvis konstateras att de nio projekten inom uppdraget så här långt har bedrivit ett omfattande insamlings-/kartläggningsarbete och att det för närvarande pågår analysarbete.

Fyra projekt arbetar med att utvärdera effekter av föräldrastödsprogram. I dessa har datainsamlingar genomförts innan föräldrarna deltagit i något program. Projekten har även utbildat gruppledare och genomfört föräldragrupper. Inga resultat finns ännu att redovisa från dessa projekt. I ett annat projekt har ett validerat självskattningsformulär med hälsoekonomiska instrument tagits fram som mäter föräldrarnas psykiska hälsa och barns grad av problembeteende.

Annat som undersöks är föräldrars intresse av att delta i ett föräldrastödsprogam. Preliminära resultat visar att föräldrar är intresserade av att delta i föräldrastödsprogram, de vill utbyta idéer och få ny information om föräldraskap och barns beteende.

Befintligt utbud av familjestöd till föräldrar med barn i åldern 10–17 år studeras. Resultaten visar att det mestadels är föräldrar med yngre barn på 0–10 år som erbjuds familjestöd. Studier med särskilt fokus på föräldrar med utländsk bakgrund och i socioekonomiskt utsatta områden visar att universellt föräldrastöd behöver anpassas till dessa gruppers behov och upplevelse av stöd. 

Statens folkhälsoinstitut anordnade under hösten 2011 en gemensam träff för de nio deltagande projekten tillsammans med de två projekten inom föräldrastödsuppdraget som arbetar med stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Syftet var att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan projekten och Folkhälsoinstitutet.

Under hösten 2012 planerar Folkhälsoinstitutet att besöka projekten på plats för att följa upp hur de fortlöper samt bjuda in till en gemensam träff med projekten som arbetar med stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Som ett led i spridningen av kunskap och erfarenhet från projekten genomför Folkhälsoinstitutet för tredje gången Dialogforum om föräldrastöd i december 2012.

Bakgrund

Den 2 juni 2010 fick Statens folkhälsoinstitut ett nytt uppdrag av regeringen att inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla, fördela 60 miljoner kronor till kommuner för att i samarbete med ett forskningslärosäte utveckla och utvärdera föräldrastöd.

Tjugoen ansökningar lämnades in och bland dessa gjordes ett urval av totalt nio projektkommuner. De kommuner som utsågs var Karlskoga, Linköping, Angereds SDF, Tjörn, Umeå, Upplands-Väsby, Västervik, Örebro och Östersunds kommun. Karolinska Institutet samt universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro är de lärosäten som kommunerna samarbetar med.

Kontaktperson: Anja Bloss, utredare, Statens folkhälsoinstitut
anja.bloss@fhi.se, 063-19 97 93