Stockholm International Water Institute (SIWI)

Stockholm International Water Institute – en global aktör för vatten och utvecklingsfrågor.

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 10:17 CEST

Vattenbrist är ett eskalerande globalt problem. Måndagen den 13:e augusti uppmanar Stockholm International Water Institute (SIWI) världens regeringar och hela det internationella systemet att prioritera investeringar i och hanteringen av våra gemensamma vattenresurser. En rad nödvändiga och inte alltid okomplicerade åtgärder måste vidtas för att långsiktigt säkra vattenförsörjning för människors hälsa, utveckling och, inte minst, produktionen av mat. Det innebär åtgärder såsom minskade subventioner inom jordbruket och en mer realistiska värdering av vatten som naturresurs, men även att vatten måste beaktas i tex produktionen av biobränslen.

Varje år publicerar Stockholm International Water Institute, SIWI, en rad viktiga policyrapporter. Dessa dokument utgör en sammanfattande analys baserad på en rad studier från hela världen. Rapporterna tydliggör nödvändiga åtgärder för att hantera de stora utmaningar mänskligheten står inför när det gäller en tryggad vattenförsörjning och de utgör därmed en viktig länk mellan forskarsamhället (kunskap) och den politiska arenan (beslutsfattare).

Under öppningsdagen för World Water Week i Stockholm, en konferens som idag samlar 2 500 deltagande experter och politiker från 140 länder, kommer SIWI att bland annat släppa sin nya policyrapport - On the Verge of a New Water Scarity - och samtidigt trycka på behovet av ett betydligt starkare politisk åtagande i vattenfrågan.

Under temat “Progress and Prospects on Water: Striving for Sustainability in a Changing World,” kommer flera nya och banbrytande publikationer och rapporter lanseras liksom konkreta åtgärder att presentera; åtgärder som syftar till att förbättra dagens vatten-, hälso- och utvecklingssituation. För problemen är akuta i en värld där fortfarande antalet människor som lever i avsaknad av rent vatten och fullgod sanitet räknas i miljarder, där behovet av vatten för att producera grödor för bioenergi hotar att avleda vatten från jordbrukssektorn, och där klimatförändringar allt mer påverkar den globala vattensituationen.

Ny forskning från SIWI och the Swedish Water House
En av rapporterna från SIWI och det av SIWI administrerade projektet Swedish Water House (www.swedishwaterhouse.se), On the Verge of a New Water Scarity, lyfter den mycket komplexa frågan om vattenbrist. Enligt FN lider idag 20% av världens befolkning, spridda över 30 länder, av vattenbrist och innan 2025 kommer denna siffra stiga till 30% i 50 länder. SIWI menar i denna rapport att en tydlig skillnad måste göras mellan ”skenbar” brist (där vattentillgången är god, men hanteringen är bristfällig eller slöseriet stort), och faktisk brist (en brist beroende på liten nederbörd eller geografiska förutsättningar). Denna skillnad är av yttersta vikt, eftersom de kräver olika åtgärder och åtaganden av respektive regering. I det ena fallet handlar det om investeringar och medvetande, i det andra om anpassning till givna förutsättningar.

Swedish Water House rapporten Planning for Drinking Water and Sanitation in Peri-Urban Areas adresserar hälso- och utvecklingskrisen i områden som ofta hamnar utanför den vanliga, fysiska planeringen. Runt många storstäder uppstår ett band av bebyggelse som varken hör till staden och dess infrastruktur eller till landsbygden. Här bor ofta de allra fattigaste människorna. Grundförutsättningarna för hur en långsiktig planering av infrastruktur kring vatten och sanitet i dessa områden kan behöva se ut presenteras här.

I Agriculture, Water and Ecosystems ger SIWI och Swedish Water House konkreta förslag på konkreta åtgärder som är nödvändiga för att långsiktigt säkra jordbrukssektorns vattenbehov. Konflikten handlar ofta om att jordbruket använder allt mer vatten och att ekosystemen därmed hotas att allvarligt skadas. Den stora utmaningen är att dubbelt så stor mängd mat kommer att behöva produceras 2050 för att tillgodose världens växande befolkning och minska på den undernäring som fortfarande över 800 miljoner människor lider av. I framtiden måste dessutom den vattenmängd som krävs till matproduktionen än mer balanseras mot ekosystemens fortlevnad. Ekosystemen bidrar med en rad sk ekosystemtjänster som är nödvändiga för att säkra utveckling och fattigdomsbekämpning.

I rapporten Making Anti-Corruption Approaches Work for the Poor presenterar SIWI och Swedish Water House ett antal principer som kan fungera som ett stöd i kampen mot korruption.

Förutom SIWI’s publikationer, kommer en rad andra studier, rapporter, kungörelser och initiativ att lanseras under veckan:

• UN-HABITAT, FNs organ för stadsfrågor, kommer att lansera 1) the Global Water Operators’ Partnership, 2) the Water and Sanitation Trust Fund, och 3) ett avtal med Indien inom ramen för Water for Asian Cities Programme.
• Den Brittiska organisationen WaterAid kommer att presentera Global Cause and Effect: How the Aid System is Undermining the Millennium Development Goals
• Stockholmsbaserade Global Water Partnership kommer att 1) annonsera dess nya ordförande 2) presentera policyrapporten Climate Change Adaptation and Water Management, och 3) lansera boken Sustainable Sanitation in Eastern and Central Europe
• Sida kommer presentera ett positionspapper som, handlar om Natural Resource Tenure.
• Asiatiska Utvecklingsbanken kommer att presentera initiativet Dignity, Disease and Dollars: Asia’s Urgent Sanitation Challenge.
• World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) kommer att lansera initiativet Global Water Tool.
• The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) från Sydafrika kommer att presentera ny teknologi för att avlägsna tungmetaller och radioaktivt avfall inom gruvindustrin.
• Det sk Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC) kommer att presentera Water, Climate, Risk and Adaptation, och dessutom lansera ett nytt resurscenter dom fokuserar på vattenfrågor, klimatfrågor, risker, anpassning och åtgärder.
• International Institute for Environment and Development presenterar två dokument som sammanfattar ny forskning om hur de ekosystemtjänster som ett avrinningsområde genererar kan finansieras. Fokus ligger på utvecklingsländer.
• Stockholmbaserade International Foundation for Science kommer att lansera Strengthening Capacity for Water Resources Research in Countries with Vulnerable Scientific Infrastructure.
• Singapores regering och Världshälsoorganisationen (WHO) kommer att signera ett samarbetsavtal.
• The Water Environment Federation and the International Water Association kommer att presentera det sk World Water Monitoring Day initiative och dela ut material till Stockholm Junior Water Prize deltagare.


Som journalist är du välkommen att delta utan kostnad.
Anmäl dig genom att skicka e-post till dave.trouba@siwi.org eller besök oss i Pressrummet på Stockholm City Conference Center, rum 203.

Besök www.worldwaterweek.org för att ladda ner publikationer och annan information.


SIWI – Självständig och ledande vattenkompetens för framtidsorienterad handling
SIWI - Stockholm International Water Institute - är ett policyinstitut som bidrar till det internationella arbetet med att bekämpa världens snabbt ökande vattenproblem. SIWI verkar för att en framtidsorienterad och kunskapsintegrerad vattensyn skall tillämpas vid beslutsfattande, nationellt och internationellt, för en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart nyttjande av jordens vattenresurser.