Stockholms Läns Landsting

Stockholmsberedningens slutrapport riskerar få allvarliga konsekvenser (mp)

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 16:22 CET

Med lånefinansiering av vägbyggen riskerar Stockholm och Mälardalsregionen
att måla in sig i ett hörn, där ekonomin för lång tid framöver låses upp av
amorteringar. Det betyder att nya och viktiga infrastruktursatsningar bara
kan genomföras om resurser tas från andra samhällsområden, som vård och
utbildning, menar Bengt Cedrenius (mp), ledamot i Stockholmsberedningen.

Stockholmsberedningens treåriga arbete för att ta fram en infrastrukturplan
för Stockholm och Mälardalsregionen presenterades i dagarna. Bengt Cedrenius
(mp), är i ett särskilt yttrande starkt kritisk till delar av rapporten.

- Jag är mycket orolig för den här utvecklingen. En långsiktigt hållbar
ekonomi tål inte att vi idag lånar upp stora summor pengar - pengar som vi
sedan måste betala tillbaka. Lånefinansiering kan bara motiveras när det
gäller projekt som exempelvis Mälartunneln, som kräver en koncentrerad
kapitalinsats och där samhällsnyttan är stor, säger Bengt Cedrenius (mp).

En lånefinansierad investering om 15 miljarder kronor med fyrtio års
amorteringstid kräver en årlig amortering om 735 miljoner kronor. I
Stockholmsberedningen prioriteringslista finns investeringar om drygt 90
miljarder. Om de satsningarna genomförs med lånade pengar, innebär det att
vi för lång tid framöver låser pengar ur budgeten till att betala
amorteringar.

- Jag vill betona att det också finns risker förknippade med att finansiera
vägprojekt med tullar, så som Stockholmsberedningen föreslår. Erfarenheten
visar att många bilister då väljer andra resrutter, så att en ökad biltrafik
går genom tätorter eller på sämre vägar. Det ökar miljöförstöringen och
trafikolyckorna. Alltså får vi ett motsatt resultat, jämfört med om vi inför
trängselavgifter, säger Bengt Cedrenius (mp).

Stockholmsberedningen har inte tagit på allvar uppgiften om att undersöka
och föreslå lämplig finansiering av sina förslag. Bengt Cedrenius anser att
beredningen i alltför liten grad tagit hänsyn till miljöfaktorer och
långsiktig hållbarhet i sitt arbete.

För ytterligare information, kontakta Bengt Cedrenius (mp), tfn 070-737 44 16, eller pressekreterare Charlotte Pruth, tfn 070-737 44 26.