Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsen ger FlyMe en varning

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 14:08 CET

Fly Me Europe AB har inte har skött sin informationsgivning enligt First North regler genom att kommunicera en affär på så sätt att den framstod som klar, trots att så inte var fallet. Stockholmsbörsen har därför beslutat att ge bolaget en varning.

Fly Me Europe AB’s (FlyMe) aktier handlas på den alternativa marknaden First North. Enligt First North regelverk ska information som ett bolag offentliggör vara korrekt, relevant och tillförlitlig och inget får utelämnas som skulle kunna påverka bedömningen av bolaget.

Den 1 september 2006 offentliggjorde FlyMe ett pressmeddelande med rubriken ”FlyMe har köpt det brittiska flygbolaget Astraeus”. I meddelandet angavs att FlyMe´s investering i aktieförvärvet uppgick till 6 miljoner brittiska pund. Meddelandet innehöll inte någon information om att det fanns villkor som skulle uppfyllas.

Den 25 september 2006 offentliggjorde FlyMe ett pressmeddelande med rubriken ”FlyMe sluter nytt avtal med engelska flygbolaget Astraeus”. I det meddelandet angavs att FlyMe och Astraeus i samförstånd hade beslutat att inte fullfölja tidigare annonserad överlåtelse av 51 % av aktierna i Astraeus. I meddelandet redovisades inte några skäl till att affären avbrutits.

FlyMe meddelade sedan i ett pressmeddelande den 29 september att ett villkor för den avbrutna affären hade varit att den engelska myndigheten Civil Aviation Authority (CAA) skulle ge sitt tillstånd till affären inom en viss tid. Det angavs vidare att, eftersom något tillstånd från CAA inte erhållits inom den tidsperioden, parterna kommit överens om att inte förlänga tidsfristen för godkännandet. Köpeavtalet hade därför hävts och man hade istället träffat ett avtal om så kallad dry lease.

I det pressmeddelande som FlyMe offentliggjorde den 1 september skulle FlyMe åtminstone ha angett att avtalet var villkorat av godkännande från CAA eftersom detta var väsentligt för marknadens bedömning av affären. Så har inte skett. Inte heller har FlyMe i pressmeddelandet den 25 september angivit några skäl till att affären har avbrutits. Den bristen är särskilt allvarlig med tanke på att det första meddelandet var utformat på ett sådant sätt att affären då framstod som klar.

Detta innebär att FlyMe inte har skött sin informationsgivning på det sätt som är föreskrivet i First North regelverk. Stockholmsbörsen tilldelar därför FlyMe en varning. Stockholmsbörsen har inte funnit anledning att rikta någon kritik mot Remium AB som är FlyMe’s Certified Advisor på First North.

För mer information om First North, vänligen besök www.omxgroup.com/firstnorth

För ytterligare information
Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen 08-405 63 76

Om OMX
OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. The Nordic Exchange är en term som används av marknadsföringssyfte och är inte en legal enhet. Termen beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX' integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektor på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.