Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Remium att betala vite

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 13:39 CEST

Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att börsmedlemmen Remium AB skall betala ett vite om 100.000 kr till Stockholmsbörsen för brott mot de regler som gäller för köp av egna aktier.

Remium har under våren 2003 hanterat ett program för återköp av egna aktier för Optimail AB:s räkning. Den 8 maj återköpte Remium sammanlagt 283.500 av bolagets egna aktier från tre olika säljare i poster om 90.500, 40.000 respektive 153.000 aktier. Enligt Näringslivets Börskommittés (NBK) regler om köp och försäljning av egna aktier, får återköp under en dag inte överstiga 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka när återköpet skett. Det skulle i detta fall motsvara cirka 1.300 aktier i Optimail. Undantag får göras för större så kallade blockaffärer. En blockaffär skulle omfattat minst 250.000 Optimail aktier i en affär. Det är inte tillåtet att, som Remium gjort, lägga ihop tre olika affärer för att komma upp till denna gräns. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför ålagt Remium att betala ett vite om 100.000 kronor.

Remium har således överträtt NBK:s regler. Disciplinnämnden har inte tidigare prövat frågan om en börsmedlems överträdelse av dessa regler innebär ett brott mot god sed på värdepappersmarknaden. Enligt medlemsreglerna skall sanktioner åläggas i de fall en medlem bryter mot bestämmelserna i medlemsavtalet, svensk lag eller andra föreskrifter som reglerar medlemmarnas verksamhet vid börsen eller mot god sed på värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden konstaterar att NBK:s regler har en mycket stark ställning på värdepappersmarknaden och att flertalet är intagna som bilaga till Stockholmsbörsens noteringsavtal. Sanktioner kan därmed åläggas noterade bolag som bryter mot reglerna. Det är därför naturligt att betrakta överträdelser av dessa regler som åsidosättanden av god sed också när det gäller börsmedlemmar och detta även när en börsmedlem som i detta fall handlat på uppdrag av en kund.

Disciplinnämnden
Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett noterat bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för medlemmar kan vara varning, vite eller avslutat medlemskap medan ett noterat bolag kan drabbas av varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet för medlemmar kan uppgå till mellan 100.000 och 10.000.000 kr. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Justitierådet (ordf) Johan Munck, justitierådet (v ordf), Marianne Lundius, professorn, Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, professorn Lars Östman och civilekonomen Ragnar Boman

För ytterligare information
Ulf Lindgren, chefsjurist +46 8 405 70 60
Anders Ackebo, chef Notering & Övervakning +46 8 405 70 10
Maria Andark, informationschef +46 70 597 52 76