Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ger Goldman Sachs en varning

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 09:32 CET

Goldman Sachs International i London har brutit mot regler som säger att den som förvärvar eller överlåter aktier i ett börsbolag så att innehavet passerar jämna femprocentsgränser, ska offentliggöra förändringen senast nästa börsdag. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att ge bolaget en varning.

Goldman Sachs är medlem på Stockholmsbörsen. Börsens medlemmar ska följa Näringslivets Börskommittés (NBK) flaggningsregler om offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier. Enligt dessa regler ska den som förvärvar eller överlåter aktier i ett börsbolag så innehavet eller röstetalet passerar jämna femprocentsgränser (fem, tio, femton procent etc.) upp till 90 procent offentliggöra förändringen. Detta ska ske senast klockan 09.00 den börsdag som följer närmast efter förvärvet.

Goldman Sachs sålde den 5 september 2005 aktier i SinterCast AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, i sådan omfattning att deras innehav kom att understiga tio procent. Försäljningen offentliggjordes dock inte förrän efter tio dagar, den 15 september 2005.

Disciplinnämnden konstaterade att Goldman Sachs hade brutit mot god sed på den svenska värdepappersmarknaden och ger därför bolaget en varning.

Disciplinnämnden
Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.
Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

För mer information vänligen kontakta
Ulf Lindgren, Bolagsjurist, Stockholmsbörsen, 08-405 70 60
OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius, erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX' integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.omxgroup.com