Stockholmsbörsen AB

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Svenska Handelsbanken

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:13 CET

Handelsbanken har brutit mot Stockholmbörsens noteringsavtal genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Handelsbanken ska betala ett vite på tre miljoner kronor.

Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal ska en delårsrapport offentliggöras genom att rapporten lämnas till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst tre rikstäckande dagstidningar. Delårsrapporten ska därefter snarast möjligt finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Det är det noterade bolagets skyldighet att se till att information om rapporten inte läcker ut i förväg.

Den 24 oktober 2006 kl. 12:39 offentliggjorde Handelsbanken sin rapport avseende tredje kvartalet 2006. Redan kl. 12:31 hade dock kursen i Handelsbankens aktie fallit kraftigt. Som senare utredning visade var detta en följd av att rapporten blev tillgänglig externt kl. 12:25 via Handelsbankens hemsida på Internet. Detta kunde ske genom att några enkla uppgifter ändrades i den sökadress som banken använt i samband med publiceringen av rapporten för andra kvartalet 2006.

Disciplinnämnden konstaterar att bankens rapport avseende tredje kvartalet 2006 blev tillgänglig externt ca 15 minuter innan den offentliggjordes på föreskrivet sätt. I liknande fall från år 2003 har disciplinnämnden funnit att förbudet i noteringsavtalet mot att lämna ut kurspåverkande information på annat sätt än genom ett korrekt offentliggörande även omfattar oavsiktligt utlämnande. I och med att rapporten gjordes tillgänglig på Internet har banken rent faktiskt lämnat ut informationen, eftersom det var det tämligen lätt att räkna ut Internet-adressen.

I de nämnda fallen från år 2003 fann disciplinnämnden att de aktuella bolagen gjort sig skyldiga till överträdelser av noteringsavtalet men att påföljden med hänsyn till omständigheterna kunde stanna vid varningar. För att undvika liknande händelser i framtiden informerade Stockholmsbörsen samtliga börsbolag om den problematik som uppmärksammats i ärendena och uppmanade bolagen att se över sina rutiner för publicering av information på hemsidan. Det nu aktuella läckaget skedde trots att förfarandet särskilt uppmärksammats tidigare och disciplinnämnden fann därför att påföljden denna gång inte kunde stanna vid en varning.

Disciplinnämnden utdömde ett vite för Handelsbanken på en årsavgift, vilket motsvarar tre miljoner kronor.


För ytterligare information
Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen 08-405 63 76


Om Disciplinnämnden
Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

Om OMX
OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Islandsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.