Statens Fastighetsverk

Stockholmsbriggen kvar på Skeppsholmen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:00 CEST

Bygget av Stockholmsbriggen kommer att kunna ligga kvar på Statens fastighetsverks mark på Skeppsholmen fram till sjösättningen på hösten 2004. Det är Stockholmsbriggen AB:s kontor- och verkstadslokaler som ska flyttas. Bolagets önskemål om en permanent byggplats för ytterligare fartyg kan enligt Statens fastighetsverk förverkligas på Beckholmen. I ett remissvar till Stockholms Stad om detaljplan för Beckholmen framhåller Statens fastighetsverk att den levande marina miljön för båtbygge på Beckholmen bör bevaras.

Beckholmen levande båtbyggarmiljö Skeppsbygget av Stockholmsbriggen startade på Skeppsholmen 1997 för att bli klart år 2000. Ett publikt och värdefullt projekt som Statens fastighetsverk stött genom att upplåta mark och lokaler för arbetet under den planerade byggperioden. Sjösättningen har dock försenats med flera år och Stockholmsbriggen AB:s ambitioner med skeppsbyggeriet har utökats med önskemål om en permanent byggplats för ytterligare fartyg. Eftersom skeppsbyggeri är en miljöstörande verksamhet vill Statens fastighetsverk koncentrera sådan verksamhet till Beckholmen där det redan finns marina miljöer med dockor och anläggningar för ändmålet. Där finns också bra möjligheter för publik visningsverksamhet. Briggen kvar på Skeppsholmen Statens fastighetsverk har därför i möten och brev med Stockholmsbriggen AB sedan hösten 2002 framfört att Briggenbygget får vara kvar till sjösättningen hösten 2004, men att kontors- och verkstadsdelen måste inrymmas in andra lokaler, eftersom en planerad ombyggnad av nuvarande lokaler startar i januari 2004 för inflyttning år 2005. Fastighetsverket erbjuder hyresgästen hjälp med att få fram provisoriska lokaler för arbetet medan Briggen får ligga kvar på platsen.
− Fastighetsverket förutsätter att Stockholmsbriggen AB kommer att lyckas sjösätta enligt nuvarande tidsplan. Därmed kommer den miljöstörande byggplatsen inte att påverka Moderna museets personal som flyttar in i lokalen bredvid först år 2005, säger Anders Ahlberg som är fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Fakta/Hyressituationen mellan Fastighetsverket och Stockholmsbriggen AB
I januari 1997 skrev Statens fastighetsverk hyreskontrakt med Stockholmbriggen AB för rum 121 och 123 i bottenplanet (26 m2) i byggnad 117 att användas för förråd och liknande. Avtalet sträckte sig till 2000-12-31 med 9 månaders uppsägningstid och 3 års förlängning. Avtalet har förlängts med tre år till och med 2003-12-31. Våren 1997 kölsträcktes Stockholmsbriggen på mark som Fastighetsverket upplåter kostnadsfritt. Från år 2000 har Stockholmsbriggen utöver detta ett muntligt löfte att utan kostnad disponera en mindre del av plan 1 i samma byggnad under ett halvt år. Stockholmsbriggen har sedan dess önskat ett hyresavtal även för denna del, vilket Fastighetsverket inte har beviljat, men Stockholmsbriggen har fått fortsätta att utan kostnad disponera lokalen på i stort sett hela plan 1.

Framskjuten sjösättning
När Fastighetsverket upprättade hyresavtalet beräknade Stockholmsbriggen att bygget skulle ta cirka tre år. Målsättningen var att delta i tävlingen Tall Ships Race år 2000. Detta uppfylldesinte och en ny målsättning att sjösätta Stockholmsbriggen vid Stockholms 750 årsjubileum år
2002, men arbetet försenades ytterligare och sjösättningstidpunkten senarelades till september 2003. I april i år lämnade Stockholmsbriggen ny prognos för sjösättning till någon gång under år 2004-2005.

Uppsägningen i december 2002
Sedan 1999 har Moderna museet begärt ytterligare 40 arbetsplatser som planeras i byggnad 117 på plan 1 med byggstart i januari 2004 och inflyttning 2005. I ett möte med Stockholmsbriggen i september 2002 efterfrågade Fastighetsverket därför ett lokalprogram för Stockholmsbriggens lokalbehov. I ett brev beskriver Stockholmsbriggen sitt mark- och lokalbehov fram till sjösättning samt framtida behov för sin verksamhet och intresse att på Briggens stapelbädd bygga ytterligare fartyg. Fastighetsverket besvarar det brevet i december 2002 och säger samtidigt upp den muntliga överenskommelsen att Stockholmbriggen får disponera verkstadslokalen och meddelar att det skriftliga hyresavtalet för förråd, Briggens nuvarande kontor, kommer att sägas upp för avflyttning 2003-12-31 och att avflyttning från plan 1 ska ske samtidigt. I brevet poängteras att ”Fastighetsverket har intresse av att Stockholmbriggen färdigställs för sjösättning på nuvarande plats på Skeppsholmen och vi är öppna för diskussion om hur Stockholmbriggens lokalbehov kan tillgodoses på annat sätt fram till sjösättning.” Den 26 mars i år överlämnar Fastighetsverket och Stockholmsbriggen AB tar emot uppsägning för avflyttning 2003-12-31 avseende hyreskontraktet från 1997-01-01.

Fortsatt samarbete
Stockholmsbriggen AB skriver till Fastighetsverket om att lokalbehovet enligt tidigare kvarstår och vädjar om att bevara verkstadslokalen för i första hand Stockholmsbriggens färdigställande, men också framgent för att bevara den maritima industriella miljön. Fastighetsverket besvarar skrivelsen daterad 2003-03-18 med ”Vi beklagar att vi inte kan tillgodose era önskemål, men vill gärna medverka till att verksamheten kan fortsätta i provisoriska lokaler. För att komma vidare vore det bra om ni kan lämna förslag på omfattning och placering av bodar eller liknande för kontor och verkstad. Vi erbjuder oss att biträda med bygglovansökan och upphandling.”

Ärendet hos hyresnämnden
Stockholmsbriggens ombud skriver den 16 april till hyresnämnden och ansöker om medling. Man anger att ”Hyresgästen inte kan acceptera att avflytta utan ersättning och begär nu medling i hyresnämnden för att bibehålla sin rätt till ersättning enligt jordabalken 12 kap 58 b §. Fastighetsverket har erbjudit hjälp med provisoriska lokaler för verkstad och kontor fram till sjösättningen vid årskiftet 2004-2005, men inte fått något besked ännu.

Fakta/Skeppsholmen och byggnad 117
Regeringen beslutade 1993-11-04 om utvidgning av byggnadsminnet Skeppsholmen och Kastellholmen och fastställde skyddsföreskrifter. Enligt beslutet är byggnad 117 en av få, som inte klassas som byggnadsminnen, men den ligger inom det skyddsområdet, som ”skall hållas i sådant skick att områdets utseende och karaktär inte förvanskas.” Byggnaden uppfördes under 1940-talet som kanonverkstad.

Kontaktpersoner:
Anders Ahlberg, fastighetschef Statens fastighetsverk
08-696 7201, 070-578 8201
Annica Adamsson, presskontakt Statens fastighetsverk
Box 2263, 103 16 Stockholm
08-696 7187, 070-333 7187, press@sfv.se www.sfv.se

Om Fastighetsverket
Statens fastighetsverk ansvarar för byggnader, parker, skogar och marker runt om i landet som ägs av staten. De flesta fastigheterna tillhör Sveriges nationella kulturarv och är en väsentlig del av vår historia. Vi förvaltar de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, äldre delar av huvudstaden, statliga kulturinstitutioner, äldre befästningsverk, skogar och marker i Norrland, älvsträckor vid de skyddade älvarna, kronoholmar längs hela kusten samt svenska ambassader utomlands.