Europaparlamentet

Stöd för sjukhusvård i andra EU-länder

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:35 CEST

I framtiden ska det bli lättare för svenska patienter att söka sjukhusvård i ett annat EU-land. Parlamentet ställde sig idag bakom lagförslaget som ska förenkla tillgången på och ersättning för gränsöverskridande sjukvård. Patienterna har dessutom rätt till tydlig information, anser ledamöterna.

Parlamentet godkände förslaget om patientrörlighet med 297 röster för, 120 emot och 152 nedlagda. Förslaget befinner sig i första behandling och det finns ännu ingen överenskommelse med rådet.

Rätten till sjukvård i ett annat EU-land har fått stöd i domar från EG-domstolen men finns inte inskriven i EU:s nuvarande lagstiftning. Syftet med det nya lagförslaget är dels att undanröja hinder för gränsöverskridande vård, dels att tydliggöra hur kostnaden ska hanteras.

Parlamentet framhåller att direktivet handlar om fri rörlighet för patienter, inte fri rörlighet för aktörer som erbjuder vårdtjänster. Ledamöterna menar att förslaget respekterar medlemsländernas ansvar för sjukvårdtjänster och att förslaget inte tvingar något medlemsland att ge sjukvård till en patient från ett annat medlemsland. Det nya direktivet ändrar inte gällande regler för patienträttigheter eller förordningar som täcker socialförsäkringssystem.

Enligt det nya förslaget ska patienter ha rätt att söka sjukvård i ett annat EU-land men medlemsländerna kan ha möjlighet att ställa krav på att patienten ansöker om ett förhandstillstånd för att få ersättning för kostnaderna. Enligt parlamentet är det medlemsländerna själva, inte kommissionen, som ska avgöra vad som räknas som sjukhusvård. Förhandstillståndet får dock inte bli ett hinder för patienternas rörlighet.

Parlamentet håller med om att ersättningen vid sjukvård i annat EU-land ska motsvara den nivå av ersättning som patienten hade fått i hemlandet. Medlemsländerna får själva avgöra om de vill ersätta resa och boende.

Eftersom de flesta patienter, i praktiken, skulle behöva lägga ut för kostnaderna och först därefter få ersättning, föreslår parlamentet att medlemsländerna ska kunna införa ett frivilligt förhandstillstånd med en direktbetalning från medlemslandet till vårdgivaren. Medlemsländerna måste garantera att patienter som har fått förhandstillstånd själv bara behöver betala en avgift om detta hade varit obligatoriskt i hemlandet. Kommissionen uppmanas undersöka om det är genomförbart att inrätta en så kallad clearingorganisation, för att underlätta ersättningen av kostnader.

Parlamentet föreslår särskilda regler för patienter med ovanliga sjukdomar och funktionshinder. Patienter med ovanliga sjukdomar bör ha rätt till ersättning även om den aktuella behandlingen inte finns omnämnd i medlemslandets lagstiftning. Patienter med ovanliga sjukdomar ska inte omfattas av krav på förhandstillstånd.

För att öka patienternas förtroende för gränsöverskridande sjukvård måste det finnas tydlig information om ersättningsnivåer och möjligheten till prövning vid problem. Parlamentet förespråkar nationella kontaktpunkter och en Europeisk Patientombudsman för att hantera klagomål.

Svenska inlägg i debatten

Vänsterpartisten Jens HOLM (GUE/NGL) varnande för att "marknaden och inte den goda vården blir styrande" samt att "höginkomsttagare och välutbildade" prioriteras. Jens Holm menade att "offentlig planering kommer att försvåras och den nationella vården riskerar att dräneras", trots möjligheten för medlemsländerna att ge förhandstillstånd innan vården utförs.

Moderaten Christofer FJELLNER (EPP-ED) välkomnade förslaget och framhöll att "alla ska ha möjlighet att själva bestämma över sin egen vård". Christofer Fjellner kritiserade krav på förhandstillstånd för att "ta makten från patienterna". Omröstningen handlade, enligt Fjellner, om att "stå upp för patienternas rättigheter eller för byråkraternas och politikernas rättigheter att bestämma och reglera".

Socialdemokraten Åsa WESTLUND (PES) uttryckte stöd för möjligheten att söka vård utomlands, "till exempel när köerna är för långa hemma", men framhöll att "beslut om vården ska tas nära människor inte av byråkrater i EU-systemet". Åsa Westlund underströk kravet att förtydliga medlemsländernas rätt att begära förhandstillstånd, ett krav för att hennes grupp skulle ställa sig bakom direktivet.

Folkpartisten Olle Schmidt (ALDE) välkomnade förslaget som en "utomordentlig möjlighet att återkoppla till medborgarna" och uttryckte förvåning över ledamöter som tvekar och som "vill försvåra det för patienterna och möjligheterna att få vård utomlands". Olle Schmidt menade att det verkar handla "om att rädda systemen, inte rädda patienterna i behov av vård".

Föredragande: John BOWIS (EPP-ED, GB)
Betänkande: A6-0233/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt och omröstning: 23.4.2009

För mer information kontakta:

Anna Bäckman Marina Lähteenmaa

Pressekreterare Pressekreterare

Tel: +32 2 283 40 18 Tel: +46 8 562 444 61

Mobil: +32 498 98 34 38 Mobil: +46 70 998 96 41

annalinda.backman@europarl.europa.eu marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu