Socialdepartementet

Stöd till barn och bättre samarbete mellan kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:59 CESTRegeringen har beslutat att överlämna förslag till förändringar inom den psykiatriska vården till lagrådet. Lagrådsremissen innehåller förslag kring stöd och hjälp till barn när föräldrar till exempel drabbas av psykisk sjukdom eller får missbruksproblem, ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting för vård för psykiskt sjuka personer och rätt till individuella planer för vårdtagare som är föremål för insatser av både landstinget och kommunen.

- Om en vuxen blir psykiskt sjuk eller börjar missbruka mår ofta deras barn också väldigt dåligt av situationen. Många barn vittnar om att ingen frågar dem hur de mår eller kan förklara problemen på en nivå som de förstår. Därför vill vi göra lagen tydligare så att sjukvården tar ansvar för att även barnen till psykiskt sjuka, missbrukare eller personer som plötsligt dör ska få det stöd de så väl behöver, säger socialminister Göran Hägglund

- Många personer, både inom psykiatrin, socialtjänsten och äldreomsorgen, hamnar ofta mellan stolarna i vården när kommun och landsting inte samarbetar ordentligt eller i värsta fall försöker undvika kostnaden för personens vård. Det handlar om utsatta människor som många gånger har svårt att strida för sina rättigheter. Med de här förslagen hoppas vi att människor får en bättre vård och hjälp samt att resurserna som finns ute i kommuner och landsting används mer effektivt, säger Göran Hägglund.

Stöd och information till barn
Förslaget i propositionen innebär att det ska införas bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen och i Lagen om Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården som ålägger hälso- och sjukvården och dess personal en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en:
- Psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning
- En allvarlig fysisk sjukdom eller skada
- Ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel
- Om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör

Utredningen Nationell psykiatrisamordning gjorde bedömningen att den frivilliga möjligheten för kommuner och landsting att ingå samarbetsavtal hittills inte varit tillräcklig för att åstadkomma ett gemensamt ansvartagande i de gråzoner som uppstår mellan huvudmännens lagstadgade ansvarsområden. Lagstiftning blir därmed ett sätt att markera vikten av samverkan.

Samarbete mellan kommun och landsting
Regeringen föreslår en lagförändring som innebär att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbetet kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen bör även få i uppdrag att utarbeta en vägledning om vad överenskommelserna bör innehålla.

Individuella planer
Regeringen föreslår dessutom att landsting och kommuner, tillsammans med patient och närstående, ska upprätta en individuell plan när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. Planen ska klargöra vilka insatser som patienten behöver, vem som ska samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för och bekosta.

De föreslagna bestämmelserna är inte avgränsade till enbart personer med psykisk funktionsnedsättning utan är avsedda att omfatta andra personer som behöver en individuell plan för att få sina behov tillgodosedda, både vuxna och barn. Missbruksvården och äldreomsorgen är exempel på verksamheter där bestämmelserna kan få stor betydelse.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12