FAO

Stöd till Ghanas kamp mot hunger

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 12:37 CEST

FAO/WFP: Trots framgångar är miljontals fortfarande utsatta

Accra och Rom, 23 april 2009 - Cheferna för FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och WFP, Världslivsmedelsprogrammet, säger idag att de ökar sitt stöd till Ghanas kamp mot hunger och fattigdom. Fortfarande är miljontals sårbara och finanskrisen och de höga matpriserna gör situationen värre.

I en period då fler människor än någonsin svälter runtom i världen har Ghana framgångsrikt bekämpat hungern. Men landet fortsätter att möta nya utmaningar, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf och WFP:s exekutivdirektör Josette Sheeran under ett gemensamt besök i det västafrikanska landet.

Ghana är det enda landet i Afrika söder om Sahara som uppnått det första milleniemålet: att halvera antalet hungrande människor i landet.

Baserat på statistik från FAO uppskattas antalet undernärda människor ha minskat stadigt från 5,4 miljoner 1990-92 till 3 miljoner 1995-97 och en ytterligare minskning till 1,9 miljoner 2003-05. Antalet undernärda barn har dock inte minskat.

Men finanskris, inflation, högre matpriser och klimatrelaterade problem som torka och översvämning gör det svårt för Ghanas framsteg att nå samtliga 23 miljoner människor i landet.

"Den globala finanskrisen är ett stort hot mot de framsteg Ghana gjort i kampen mot hunger och fattigdom" säger WFP:s exekutivdirektör Josette Sheeran. "Vi kommer att göra allt för att försäkra att milleniemålet uppfylls och uppmanar det internationella samfundet att stödja Ghana under denna svåra period."

"Ghana har visat att stabila framsteg mot hunger, undernäring och fattigdom kan uppnås genom ökade investeringar i utveckling av och mångfald inom jordbruket, vilket ger bättre tillgång till mat", framhåller generaldirektör Jacques Diouf. "Men Ghana behöver mer stöd för att identifiera och hjälpa de miljontals människor som fortfarande saknar tryggad tillgång till mat."

Förberedelser inför den "magra" säsongen

I mitten av den "magra" säsongen under juni och juli kommer WFP och FAO arbeta gemensamt för att trygga tillgången till mat i Ghanas tre nordliga regioner genom FN:s fond mot undernäring (the joint UN Trust Fund for Human Security), ett program som når runt en halv miljon människor. Insatserna kommer att innefatta säkerhetsnät, stöd till återskogning och konstruktion av bevattningssystem och mindre dammar.

FAO och WFP kommer också att samarbeta genom "Purchase for Progress programme (P4P)" som bygger på att WFP gör sina uppköp för den lokala marknaden företrädesvis från småbrukare.

Under sitt besök i Ghana mellan den 21 och 24 april besöker ledarna för de båda organisationerna Buduburamområdet i närheten av huvudstaden Accra. FN stöder utsatta befolkningsgrupper i Buduburam genom att bygga upp säkerhetsnät och inkomstgenererande aktiviteter som trädgårdsodling och djurhållning men även bevattningssystem.

Fortfarande höga matpriser

De höga matpriserna nådde sin top i Ghana under mitten av 2008 men priset på baslivsmedel som kassava och majs har förblivit ovanligt högt trots mycket goda skördar.

FAO:s interaktiva databas för priser på stapelmatvaror i 55 utvecklingsländer  visar att matpriserna i utvecklingsländerna är fortsatt höga trots att de internationella matpriserna sjunkit. Dessutom är många utvecklingsländer nettoimportörer av mat och medan mat utgör ungefär 10-20 procent av konsumentutgifterna i industriländerna uppgår de till 60-80 procent i utvecklingsländerna.

Under april 2009 har WFP genomfört en undersökning om den globala finanskrisens effekter på tillgång till mat för alla. Rapporten visar att småbrukare och hushåll beroende av kontantbidrag (remitteringar) från släktingar utomlands är de som drabbas hårdast om lokala matpriser fortsätter att vara höga eftersom kontantbidragen och priser på avsalugrödor fortsätter att sjunka.

Investera i framtiden

Utöver de gemensamma aktiviteterna ansvarar de båda organisationerna för ytterligare projekt för att trygga tillgången till mat för alla i Ghana. FAO:s regionkontor för Afrika, som ligger i Accra, stödjer projekt för att öka småbrukares produktivitet samt boskapsuppfödning och hållbart fiske i Ghana. FAO stödjer också projekt för att skapa alternativa försörjningsmöjligheter och förbättra infrastrukturen i landet.

Läs mer:

FAO State of Food Insecurity in the World 2008

Ghana country profile

National basic food prices - data and analysis tool