Kävlinge kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning visar goda resultat

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 11:54 CEST

Nyligen publicerades rapporten Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten för Kävlinge kommun är överlag väldigt bra och visar på en hög kvalitet.

Undersökningen har gjorts både avseende LSS-verksamhet och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
– Det är tack vare alla medarbetares fantastiska arbete i handikappomsorgen som vi får ett så här bra resultat i rapporten. Ett stort engagemang har lagts ner på att öka samverkan och samarbete på olika sätt för att ytterliga säkra och förbättra stödet för brukare som är behov av våra insatser, säger verksamhetschef Christina Forsberg och förklarar vidare:

– Vi kommer att fortsätta att utveckla verksamhetens olika områden och fortsätta öka kvalitén, för att på bästa sätt kunna möta brukarnas framtida behov.

Helhetssyn och samordning

Under 2012 har ett omfattande arbete pågått med att vidareutveckla den interna samverkan inom socialtjänstens verksamheter, för att alla brukare ska få bästa möjliga stöd. Här får handikappomsorgen goda resultat. Samverkan gällande våld i nära relationer är ett utvecklingsområde där ett projekt startades under 2012 för att ta fram rutiner för såväl intern samverkan som med externa samarbetsparter.

Tillgänglig information och uppsökande verksamhet

Området för information om LSS i alternativa format samt riktad information om stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning kommer att utvecklas under 2013, genom ett pågående arbete med kommunens hemsida och servicefunktioner. Den uppsökande verksamheten får gott betyg i jämförelse med riket.

Trygghet och säkerhet

Det finns system för att följa upp insatser på individnivå. Andelen uppföljningar för insatsen boende enligt LSS har ökat till 68% och för Daglig verksamhet till 87%.
– Vi är dock inte nöjda förrän vi uppnår 100% här, säger Christina Forsberg.

Arbetsmarknad/sysselsättning

Handikappomsorgen arbetar kontinuerligt för att fler brukare ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden, och har en anställd arbetskonsulent som utgår från den dagliga verksamheten. Man har även flera alternativ för meningsfull sysselsättning riktat till målgruppen psykiskt funktionshindrade.

God kunskapsbaserad verksamhet

Samtlig personal har individuella kompetensutvecklingsplaner för att hålla god kvalitet när det gäller att tillgodose brukarens olika behov. All baspersonal har adekvat grundutbildning och samtliga LSS-handläggare har socionomexamen. Även på övriga indikatorer för kompetensutveckling ligger Handikappomsorgen i topp.

Uppgifterna i publikationen från Socialstyrelsen grundar sig på en enkät till samtliga kommuner och till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer information kontakta gärna Christina Forsberg, verksamhetschef handikappomsorgen Kävlinge kommun, 046-73 90 30. 

Läs mer om Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!