DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Stöd utredningens förslag om större brukarinflytande

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:09 CEST

Det är med stor tillfredställelse DHR ser att utredningen "Värdigt liv i äldreomsorgen", SOU 2008:51, nu föreslår ett tillägg i Socialtjänstlagens 5 kap 5§ helt i överensstämmelse med vårt tidigare krav om en hemtjänst som ökar den enskildes inflytande.

Tillägget lyder: Den äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Hemtjänsten är idag kringgärdad av omfattande kommunala rutiner och regler, som starkt begränsar den enskildes inflytande.

De Handikappades Riksförbund har därför under en följd av år, framför allt genom nätverken DHRs Grå Pantrar, drivit ett omfattande påverkansarbete för ökat brukarinflytande. Vi har också initierat projekt, inbjudit beslutsfattare m m.

I utredningen förtydligas lagtexten och som förebild anges Falun, där DHR haft ett projekt med brukarinflytande s k Personlig service: "Denna utveckling innebär, att biståndsbeslut som rör hemtjänst utformas utifrån en samlad tidsram. " Utredningen fortsätter: "Detaljerade biståndsbeslut om vad som ska utföras och när insatserna ska utföras utgör ett hinder för den enskildes självbestämmande och integritet".

Eftersom kommunernas hemtjänstregler ofta gäller både äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga oavsett ålder får många av våra medlemmar glädje av det föreslagna tillägget.

Vi uppmanar Riksdagen att anta utredningens förslag!

För mer information kontakta

Barbro Gregorson, ombudsman DHR
Tel 08-685 80 36