Landstinget Gävleborg

Stopp för inhyrd personal

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 13:53 CEST

Så löser Primärvården Gästrikland situationen

1,4 hyrläkare kommer att förstärka Hofors hälsocentral medan 3 hyrläkare kommer att förstärka hälsocentralerna inom Gävle kommun. Så planerar Primärvården Gästrikland att fördela de 4,4 hyrläkare man fått dispens för.

Primärvården Gästrikland har arbetat fram ett förslag på hur man löser situationen då endast 4,4 dispenser för hyrläkare beviljats. Förslaget förhandlas med de fackliga organisationerna i mitten av nästa vecka.

Konsekvensen av stoppet för inhyrd personal på hälsocentralerna i Gästrikland blir att det kan bli svårare för patienter att få träffa en familjeläkare. Distriktssköterskorna kommer oftare att göra en första bedömning av fler patienter innan de träffar en familjeläkare.

För samtliga hälsocentraler gäller att läkarstöd till särskilt boende och hemsjukvården kommer att prioriteras. I övrigt gäller de prioriteringsprinciper som antagits av landstingsfullmäktige.

– Det blir omöjligt att hålla samma servicenivå på hälsocentralerna i Primärvården Gästriklands regi. Västra Gästrikland kommer att klara sig relativt bra, men kan få ta emot ett ökat antal patienter från Gävleområdet, säger primärvårdsdirektör Anneli Hultman.

De tre hyrläkare som ska arbeta inom Gävle kommun fördelas med en hyrläkare vardera till Södertull och Valbo hälsocentraler medan Hamrånge och Stortorgets hälsocentraler ska dela på en hyrläkare.

Andersbergs hälsocentral görs temporärt om till distriktssköterskemottagning med läkarstöd till särskilt boende. En dag i veckan planeras det att finnas familjeläkare på Andersbergs hälsocentral för genomgång av väntelistor, pågående utredningar och för att ta hand om remiss- och provsvar. Akuttiderna vid Andersbergs hälsocentral fördelas så att patienter i behov av läkarbesök tas om hand på andra hälsocentraler.

Primärvården Gästrikland kommer att begära hos landstingsstyrelsen att få upphandla läkarinsatser till Andersbergs hälsocentral för att på sikt lösa läkarbristen där. Det är enbart läkarfunktionen man vill upphandla, övrig personal finns anställd och berörs inte av upphandlingen.

Vid en upphandling kan landstinget göra en överenskommelse om att läkarna stannar en längre period, från några månader till ett par år, till mer normal kostnad. Upphandlingar har gjorts med gott resultat på andra platser i landstinget. Inhyrd personal hyrs in via bemanningsföretag till mycket höga kostnader. De stannar bara en kort period, oftast en vecka eller kortare tid.

– Genom att fördela hyrläkarna så som vi gjort hoppas vi att kunna mildra konsekvenserna av stoppet för inhyrd personal, men det är klart att det kommer att få konsekvenser för såväl befolkningen som våra medarbetare. Vi kommer också att initiera ett arbete på att överföra arbetsuppgifter från läkare till annan vårdpersonal så att läkarna kan koncentrera sig mer på det direkta patientarbetet, säger Anneli Hultman.

Landstingsfullmäktige fattade den 21 augusti beslut om att införa stopp för inhyrd personal. Inom primärvården Gästrikland saknas ett 25-tal familjeläkare. Primärvården Gästrikland hade ansökt om dispens från inhyrningsstoppet inom Landstinget Gävleborg för mellan 7 till 9 hyrläkare per vecka. 4,4 hyrläkare beviljades alltså dispens för.

Anledningen till att Landstinget Gävleborg infört stopp för inhyrd personal är de stora nackdelarna med systemet. Med inhyrd personal ökar belastningen på övrig personal. För patienterna blir det brister i kontinuiteten när man får träffa ny läkare vid varje besök. Till detta kommer de ekonomiska konsekvenserna. Det är mycket dyrt med inhyrd personal. Av årsredovisningen för 2002 framgår att kostnaden för inhyrda läkare ökade från 58 miljoner 2001 till närmare 82 miljoner 2002. Under första tertialen 2003 uppgick den direkta kostnaden till 36,5 miljoner, vilket kan jämföras med 19,9 miljoner motsvarande period 2002. Utan åtgärder mot inhyrningen beräknas årets kostnader för inhyrd personal till 110 miljoner kronor.

Hittills är det till största delen läkare som hyrts in. Inhyrning av andra personalgrupper förekommer än så länge i relativt liten omfattning, men det har funnits tendenser till ökning inom vissa verksamheter och förvaltningar.