Skolverket

​Stor brist på utbildad personal i förskolan

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 09:39 CEST

Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.

– Det är stor brist på utbildad förskolepersonal i Sverige. Därför är det viktigt att göra yrket ännu mera attraktivt och ge förskollärare bättre förutsättningar. Här har arbetsgivarna i kommuner och fristående förskolor ett stort ansvar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Fler saknar utbildning på fristående förskolor

24,8 procent av personalen i landets förskolor saknar helt utbildning för arbete med barn. Om man jämför kommunala och fristående förskolor är skillnaderna stora. I kommunala förskolor saknar 22 procent av personalen utbildning för arbete med barn. I fristående förskolor är den siffran nästan dubbelt så hög, 37 procent.

Utbildningsnivån sjunker något

42 procent av personalen har förskollärarexamen. Detta är en minskning med en procent jämfört med förra året. Tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen. 21 procent har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare tio procent har viss pedagogisk utbildning, till exempel högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.

Marginell minskning av barngruppens storlek

Sedan 2006 har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. 2015 bestod den genomsnittliga barngruppen av 16,7 barn. 2014 bestod den av 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal 2015 vilket är en marginell minskning jämfört med året innan.

Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Riktmärkena togs fram av Skolverket i februari 2016. Riktmärkena är tänkta att användas tillsammans med ett nytt stödmaterial riktat till förskolans huvudmän och förskolechefer. Materialet ger kunskap om vad som påverkar kvaliteten och ger stöd för att bedöma kvaliteten på förskolan. Det innehåller också verktyg för att göra en barnkonsekvensanalys, som gör det möjligt att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet eller barngruppen. Utifrån resultatet kan man därefter avgöra vad som blir bäst för barnet eller barnen.

Kontaktinformation

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Peter Lindkvist 08-527 333 39 eller undervisningsråd Per Millstam 08-527 333 21

För frågor om förskola kontakta undervisningsråd Magdalena Karlsson 08-527 334 41

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.