NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Stor efterfrågan på medel till produktutveckling i företag

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:08 CET

Nuteks program "Produktutveckling i små och medelstora företag" har varit en succé. Under 2005 fram till och med september i år har Nutek beviljat stöd till 607 projekt i små och medelstora företag. Tillsammans omfattar det 125 miljoner kronor där företagen själva bidragit med minst lika mycket. Nutek föreslår nu att programmet permanentas.

Programmet startade efter att regeringen gett Nutek i uppdrag att utarbeta och genomföra en satsning som ökar småföretagens möjligheter att utveckla sina varor och tjänster i syfte att skapa affärsnytta. Av de 110 företag som slutredovisat och beviljades stöd 2005 har 50 procent av produkterna kommersialiserats.

Större delen, 62 procent, av de företag som beviljats stöd är mikroföretag, det vill säga, företag med mindre än 10 anställda. 62 procent av företagen var också tillverkande företag medan 28 procent var tjänsteföretag. Av de 322 produktutvecklingsprojekt i företagen som beviljades medel 2005 var teknikområdet det dominerande med 243 projekt, följt av design (102 projekt) och miljö (60 projekt).

Produktutvecklingsprogrammet har också gjort det tydligt att behovet att stimulera mindre företags produkt och affärsutveckling är mycket stort. Behovet är större än de medel som finns i programmet. Under 2005 var Nutek tvungna att avslå 280 ärenden med motiveringen de flesta fick avslås med motiveringen att pengarna var slut. Medlen för 2006 var slut redan före sommaren. Med utgångspunkt i erfarenheterna efter två år är Nuteks rekommendation att programmet permanentas och att ytterligare medel tillförs.

För mer information kontakta:
Sune Halvarsson, tf Generaldirektör, 08-6819400


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.