Banverket

Stor järnvägssatsning blir fördröjd

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 11:08 CEST

Bättre förutsättningar för ökad och effektivare tågtrafik för människor och gods. Det blir på sikt effekten av det slutliga förslag till framtidsplan som Banverket lämnar till regeringen. Viktiga projekt riskerar dock att skjutas framåt på grund av de sparkrav som regeringen och samarbetspartierna enats om. Banverket föreslår därför tillfällig lånefinansiering.

Svenska folket åker tåg mer än någonsin förr. Det leder till stora krav på att bygga ut och förbättra järnvägsnätet. Samtidigt ökar näringslivets krav på miljöanpassade och effektiva godstransporter. Banverket har fått i uppdrag att föreslå hur totalt 101,5 miljarder kronor ska investeras mellan år 2004 och 2015. Under våren har Banverket dock fått tilläggsdirektiv som jämfört med tidigare direktiv innebär en minskning på cirka 5,5 miljarder av ramen för åren 2005 och 2006.

Viss omprioritering
Banverkets styrelse har gjort vissa omprioriteringar i förhållande till det förslag man skickade ut på remiss i januari i år. Banverket föreslår nu ökade satsningar på Mälarbanan, Svealandsbanan och Nynäsbanan kring Stockholm, på Nordlänken mellan Göteborg och Trollhättan samt på Stångådalsbanan söder om Linköping. I gengäld satsas mindre på ett antal projekt, bland annat Ostlänken mellan Linköping och Norrköping. Dubbelspår förbi gamla Uppsala skjuts på framtiden liksom en deletapp mellan Ängelholm och Helsingborg och ny järnväg mellan Staffanstorp och Dalby i Skåne.

Vad gäller Norrbotniabanan håller Banverket fast vid tidigare bedömning att satsa på upprustning och delvis ny bana mellan Boden och Haparanda. I övrigt ryms projektet inte inom ramen för perioden 2004 – 2015.

— Sammantaget räknar vi med att framtidsplanen möjliggör fler, snabbare och punktligare tåg och ger ökade möjligheter att föra över gods från landsväg till järnväg, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

Lån mot försening
En effekt av regeringens tilläggsdirektiv blir att många viktiga projekt försenas kraftigt jämfört med remissversionen av framtidsplanen. Staten har genom civilrättsligt bindande avtal bundit sig för att genomföra stora projekt, bland annat Citytunneln i Malmö där bygge startas nästa år och upprustningen av Ådalsbanan. Befintliga ramar räcker inte för att genomföra båda dessa projekt enligt tidsplan och samtidigt färdigställa andra pågående projekt.

— Vi föreslår att vi får parera neddragningen av anslag för 2005 och 2006 genom att tillfälligt finansiera två projekt med lån i Riksgälden. Då slipper vi samhällsekonomiskt dyrbara förseningar, säger Bo Bylund.