Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Stor potential för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 06:39 CET

Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det är både patienter och läkare missnöjda med tiden som ägnas till patienterna.

Läkare är en nyckelresurs inom hälso- och sjukvården och många aktiviteter är beroende av läkare. Det är därför angeläget att läkares tid och kompetens används på ett sätt som i största möjliga utsträckning kommer patienterna till gagn.

Frågan om läkarresursen används effektivt har diskuterats från och till under många år. Vårdanalys har genomfört en samlad oberoende analys av frågan. Vi identifierar fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens:

  • Prioritera mellan administrativa krav. Vårdanalys menar att det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning.


Vi ser att delar av det som ofta kallas administration är viktiga arbetsuppgifter som varken kan tas bort eller överlåtas på någon annan, men det finns också administrativt arbete som kan ifrågasättas, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

·  Förbättra it-stöden. I studien framkomer att förbättrade it-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar idag i it-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika it-system, som inte alltid är kompatibla med varandra.  

·  Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal.

·  Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högra grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt.


Vi ser i studien exempel på att bemanningen inte alltid utgår från patienternas behov, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten ”Ur led är tiden. Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.


Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) uppgift är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vården och omsorgen. Vårdanalys är en myndighet under regeringen, men är oberoende i förhållande till dem som myndigheten granskar, exempelvis vårdaktörer, landsting och andra myndigheter. Vårdanalys har patienternas och brukarnas behov som utgångspunkt i sina granskningar och ska också verka för att samhällets resurser används på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt. Syftet är att bistå vården och omsorgen med att förbättra kvalitet och effektivitet - förbättringar som ytterst ska komma patienter, brukare och medborgare till del.