Folksam

Stor variation i kännedom om kollektivavtalens försäkringsskydd

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 16:21 CEST

En ny undersökning* som Folksam låtit göra visar på stor variation i löntagarnas kännedom om kollektivavtalens försäkringsförmåner. Över 40 procent av de tillfrågade känner till exempel inte till att avtalen ger ekonomiskt ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och pension. Störst är kunskaperna om ersättningen vid arbetsskada och dödsfall.

Undersökningen som, genomförts av Synovate, är en del av del av Folksams kommande rapport "Välfärdsbarometer 2008". I undersökningen ställdes frågor om kännedomen kring kollektivavtalens skydd vid sjukdom, arbetslöshet, pension, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall.

- Det finns en risk att många människor överförsäkrar sig på vissa områden medan andra är mer oskyddade. Fackets och arbetsgivarnas informationsinsatser måste därför förbättras och rutinerna vid försäkringsärenden förenklas och effektiviseras. Trygghet skapas inte av många försäkringar utan av rätt försäkring, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker och författare till rapporten "Välfärdsbarometer 2008".

Låg kännedom om skyddet vid arbetslöshet
Inte mer än hälften av de intervjuade känner till att kollektivavtalen innehåller försäkringsskydd för anställda som drabbas av arbetslöshet. Bland män är andelen som känner till detta 53 procent och hos kvinnor 43 procent. I åldersgruppen 45 till 59 år och bland medlemmar inom LO-förbunden finns den bredaste vetskapen om försäkringsskyddet vid arbetslöshet där 57 procent respektive 54 procent känner till detta.

Många saknar kännedom om ersättningsförmånerna vid föräldraledighet
Endast 44 procent av de intervjuade känner till att kollektivavtalen innehåller förmåner för anställda som tar ut föräldraledighet. Var tredje person tror att skyddet saknas, medan var femte är osäker. Kännedomen är högst bland den yngre åldersgruppen 18-29 år, där 57 procent känner till förmånerna. Bland fackliga medlemmar är kännedomen något högre än genomsnittet i undersökningen. Varannan SACO-medlem, 46 procent av LO-medlemmarna och 44 procent av TCO-medlemmarna känner till förmånerna.

Goda kunskaper om sjukersättning
Av de intervjuade känner 67 procent till att kollektivavtalens försäkringsförmåner ger ekonomiskt ersättning vid sjukdom. Kännedomen om detta är högst bland LO-medlemmar där 78 procent har vetskap om förmånerna medan motsvarande andel för SACO-medlemmarna och TCO-medlemmarna är 70 procent respektive 64 procent.

Störst kännedom om försäkringsskyddet vid arbetsskada.
Närmare åtta av tio känner till att de kollektivavtalade försäkringslösningarna ger ersättning vid arbetsskada. Endast 7 procent tror att avtalen saknar ett sådant skydd, medan 10 procent är osäkra. Kännedomen är högre bland män (80 procent) än hos kvinnor (74 procent). Av medlemmarna inom LO- och SACO-förbunden är det 85 procent som har kunskap om de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna, medan motsvarande andel är 76 procent bland TCO-medlemmarna.

Sex av tio känner till försäkringsskyddet vid dödsfall
Två tredjedelar av samtliga intervjuade som deltog i Folksams undersökning känner till att kollektivavtalen innehåller försäkringsskydd som utgår i samband med dödsfall. Störst kännedom om förmånerna har personer som är organiserade inom LO-förbunden där 80 procent känner till skyddet. Motsvarande andel bland TCO:s medlemmar är 66 procent och 63 procent hos SACO:s medlemmar.

SACO-medlemmarna har bäst koll på pensionsförmånerna
Knappt 60 procent av deltagarna i undersökningen känner till att kollektivavtalen innehåller en pensionsförsäkring. Av personerna i åldersgruppen 18-29 år är det 61 procent som känner till detta medan endast 50 procent av personerna över 60 år visste det. Av SACO-medlemmarna är det 65 procent som känner till de kollektivavtalade pensionsförmånerna medan motsvarande andel hos TCO-medlemmarna är 62 procent och 57 procent för LO-medlemmarna.

- Bristande kännedomen om kollektivavtalens försäkringsskydd kan vara en bidragande orsak till att efterfrågan på privata försäkringar ökar. Närmare var tredje svensk har idag en privat sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring, säger Håkan Svärdman.

Välfärdsbarometer 2008
Klockan 11.00, 26 september presenterar Folksam rapporten "Välfärdsbarometer 2008" på Norra Latin i Stockholm. I rapporten granskas förändringarna i det svenska välfärdssystemet och vilka effekter detta har fått på allmänhetens syn på trygghetssystemen.

För ytterligare information
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

*Undersökningen har genomförts under perioden 19-28 augusti 2008 av Synovate. 1068 svenskar har deltagit i undersökningen. Se bilaga.

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se