Sida

Stora biståndssatsningar på utbildning och demokrati inför afghanskt ödesår

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 09:49 CET

I dag tar svenska riksdagen beslut om Sveriges fortsatta militära närvaro i Afghanistan. Samtidigt som en internationell militär nedtrappning sker så är det svenska biståndet till landet fortsatt stort och växer. Nyligen har Sida tagit beslut om flera stora fleråriga insatser för utbildning och demokrati som uppgår till 320 miljoner kronor.

Afghanistan står inför ett ödesår när utländska trupper lämnar landet under 2014 och allmänna val ska hållas. Det svenska biståndet till Afghanistan kommer nästa år uppgå till 620 miljoner kronor, en ökning med 20 miljoner kronor jämfört med den planerade budgeten för i år. Sida har nyligen beslutat om tre stora stöd inom utbildning, demokrati och statsbyggnad om sammanlagt 320 miljoner kronor.

– Många positiva resultat har uppnåtts i Afghanistan, men många utmaningar kvarstår. Utveckling mot demokrati och för kvinnors deltagande i politiken går långsamt framåt och Sverige kommer att fortsätta stödja landets återuppbyggnadsprocess. En viktig del i detta är att fler flickor ska få gå i skolan, säger Torbjörn Petterson, chef för Sidas avdelning för konflikt- och postkonfliktländer.

Läs- och skrivkunnighet i Afghanistan är fortfarande bland den lägsta i världen och endast 13 procent av kvinnorna och 39 procent av männen kan läsa och skriva. Behovet av förbättrad läs- och skrivkunnighet är en stor utvecklingsutmaning på både kort och lång sikt. I ett längre perspektiv handlar det om mänskliga rättigheter och människors vilja och förmåga att delta i ett demokratiskt samhälle. Under de senaste tio åren har stora framsteg skett och antalet barn i skolan har ökat från knappt en miljon till drygt åtta miljoner. Trots detta står fortfarande cirka 40 procent av alla barn i låg- och mellanstadieålder utanför skolsystemet. Den övervägande delen av dem är flickor.

Kort om Sidas nya stöd:

  • Genom ett stöd på 60 miljoner kronor till UNESCOs utbildningsprogram under december 2013 till december 2016 ska 750 000 personer, varav två tredjedelar kvinnor, få gå alfabetiseringskurser och 169 000 av dem ska erbjudas kurser kombinerat med yrkesutbildning. Stödet ska också användas för att utveckla utbildningsministeriets kapacitet kring alfabetiseringsarbetet.
  • Sida stöder UNICEFs arbete med grundskoleutbildning med 140 miljoner kronor under december 2013 till december 2015. Genom detta ska organisationen bland annat distribuera läromedel till alla elever i årskurs 1-3 i 14 provinser i norra Afghanistan, driva byskolor och ge utbildningsmöjligheter för tonåringar som inte gått i skolan tidigare, samt utveckla en pedagogik och en utvecklad kompetens bland lärare som utgår från elevernas behov och rättigheter och genomföra ett begränsat alfabetiseringsprogram för kvinnor mellan 15-45 år.
  • Världsbankens återuppbyggnadsfond i Afghanistan, ARTF, som inriktas på stats- och fredsbyggande, får 120 miljoner kronor för sitt arbete under 2014. Fonden verkar bland annat genom att stärka olika reformprogram, bland annat för att skapa investeringar inom jordbruk- och landsbygdsutveckling och infrastruktur. Av stödet går 40 miljoner kronor till National Solidarity Program som ingår i ARTF, som bland annat arbetar med lokal demokrati genom byråd över hela landet, och 40 miljoner till EQUIP, som arbetar med att förbättra skolor och undervisning.

– Det är inte okomplicerat att genomföra biståndsinsatser i ett land som Afghanistan. Det svåra säkerhetsläget och den utbredda korruptionen betyder att insatserna är kopplade till stora risker. Vi försöker förebygga risker i så stor utsträckning som möjligt, men en del kalkylerade risker är vi ändå villiga att ta, för vi vet att resultaten av våra insatser är oerhört viktiga för hundratusentals människor. Det vore naivt att inte varna för de stora risker vi tar när vi ökar biståndet till Afghanistan. Men historien lär oss att riskerna med att vända Afghanistan ryggen är ännu större, inte minst för afghanska flickor och kvinnor, säger Torbjörn Petterson.


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se