Sveriges Kommuner och Landsting

Stora brister i introduktionen för nyanlända

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:24 CET

Brister i introduktionssystemet gör att alltför många nyanlända invandrare står utanför arbetsmarknaden och därmed har svårt att bli en del av det svenska samhället. Introduktionen blir ofta en återvändsgränd i stället för en bra start i Sverige.

Förutsättningarna för att kommunerna ska kunna ta emot nyanlända invandrare måste förändras och förbättras på område efter område visar en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag. Utgångspunkt för rapporten är ett tydligt fokus i introduktionens alla delar på hur den nyanlände kan nå egen försörjning. Rapporten visar att det nuvarande statliga ersättningssystemet för kommunerna är kraftigt underfinansierat. Systemet saknar dessutom flexibilitet och tar inte hänsyn till hur dagens invandring ser ut.

– Staten tar inte sitt ansvar för flyktingmottagandet och kommunerna står ensamma med för lite resurser att introducera nyanlända invandrare i Sverige, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet som tillsammans med Landstingsförbundet bildar organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Dessutom får kommunerna enbart statlig ersättning för anhöriga till flyktingar om de har kommit inom två år från att flyktingen har fått uppehållstillstånd. För anhöriga som kommer senare får kommunerna ingen ersättning, trots att den gruppen utgör cirka 50 procent av gruppen nyanlända.

Antalet flyktingar och anhöriga som fick uppehållstillstånd ökade från cirka 30 000 år 2005 till 47 000 år 2006. Enligt Migrationsverket väntas en fortsatt ökning under 2007 och 2008. Dagens introduktionssystem är inte anpassat till att ta emot så många människor.

– Ersättningsreglerna ger inte förutsättningar för kommunerna att ge en bra introduktion till alla nyanlända i Sverige. Den resurs som människor med utländsk bakgrund utgör i arbetslivet måste tas tillvara. Något som dagens system inte klarar av. Nu vill vi att regeringen snarast tar tag i frågan och genomför våra förslag, säger Ilmar Reepalu.

Rapporten föreslår även att nya aktörer som branschorganisationer bör involveras tidigt i introduktionen och visar bland annat att Svenska för invandrare (sfi) bör tas bort.

– Genom att ta bort sfi kan språkundervisningen bli en integrationsfråga istället för en skolfråga. Precis som med övrig introduktion måste även språkutbildningen i större grad anpassas efter individens förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål, säger Ilmar Reepalu.

För mer information: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad, utredare Arjun Bakshi, tfn 08-452 78 56, mobil 070-365 78 56.


Pressjour: 08-452 71 01