Stora Enso AB

Stora Enso avyttrar Grycksbo Bruk och Lingheds sågverk

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 08:42 CET

Finpappersbruket i Grycksbo och Lingheds sågverk avyttras som ett led i Stora Ensos Asset Performance Review (APR)-program, som syftar till att trygga en konkurrenskraftig produktionsbas i Europa. Sex bruk ska avyttras inom ramen för APR efter bedömning av deras lönsamhetspotential, strategiska lämplighet och försäljningsvärde.

Grycksbo Bruk
Stora Enso har tecknat avtal om försäljning av Grycksbo Bruk i Sverige till Accent Equity, ett Stockholmsbaserat företag inom private equity. Affären väntas vara genomförd innan utgången av mars 2006. Försäljningspriset för aktiekapitalet är 350 MSEK (37 MEUR). Koncernens räntebärande nettoskuld minskar med samma belopp och koncernen bokför en kapitalförlust på cirka 20 MEUR i resultatet för första kvartalet 2006.

I och med avyttringen av Grycksbo Bruk minskar Stora Ensos omsättning med cirka 140 MEUR och rörelsekapitalet med cirka 6 MEUR per år. Avyttringen kommer att påverka rörelseresultatet endast marginellt.

Avyttringen av Grycksbo Bruk är förenlig med koncernens strategi att koncentrera sin finpappersverksamhet på multibestrukna pappersslag. Grycksbo Bruk specialiserar sig på mattbestrukna finpapper, vilket det kommer att göra även i fortsättningen. Avyttringen innebär att Stora Enso avvecklar sin verksamhet i denna affärsgren.

Stora Enso kommer att fortsätta stödja Grycksbo Bruk med vissa tjänster såsom fiberförsörjning, transporter och säljstöd under en överenskommen tidsperiod för att garantera en smidig övergång till självständig verksamhet.

Grycksbo Bruk är ett ointegrerat bruk med en kapacitet på cirka 250 000 ton maskinbestruket träfritt papper per år. Bruket ligger i Dalarna och har cirka 500 anställda.

Accent Equity Partners är ett ledande nordiskt företag inom private equity för mindre och mellanstora företag med inriktning på företagsutköp och expansionskapital.


Lingheds sågverk
Stora Enso har även tecknat avtal om försäljning av Lingheds sågverk i Sverige till Dalarna Lumber AB. Försäljningspriset är 10 MSEK (1,1 MEUR). I och med avyttringen minskar koncernens omsättning med cirka 7 MEUR och rörelsekapitalet med cirka 1 MEUR per år. Avyttringen påverkar koncernens resultat endast marginellt.

Överlåtelsen träder i kraft med omedelbar verkan och innefattar såväl byggnader, varulager som produktionsanläggningar. Samtliga 28 anställda har erbjudits vidare anställning hos den nya ägaren. Lingheds sågverk hade år 2005 en produktionskapacitet på 35 000 m³.

För ytterligare information, v g kontakta:
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Magnus Diesen, EVP, Corporate Strategy, tel +44 20 7016 3117
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, VP, IR and Financial Communications, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.accentequity.se


Tidigare pressmeddelanden om Grycksbo Bruk och APR: www.storaenso.com/press
- 23 augusti 2005: Stora Enso undersöker möjligheterna att sälja Grycksbo Bruk
- 27 oktober 2005: Stora Enso skapar plattform för starkare resultatStora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8